ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین پازوکی، علی احمدی، جعفر سلیمیان، (1395). بررسی وجود ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و میزان IgE در بزرگسالان مبتلا به آلرژی در شهر تهران، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 18(2)، 82-88. magiran.com/p1544748
Nasrin Pazoki, Ali Ahmadi, Jafar Salimian, (2016). Study the relationship between vitamin D levels and the amount of IgE in adults with allergic disease in Tehran, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 18(2), 82-88. magiran.com/p1544748
نسرین پازوکی، علی احمدی، جعفر سلیمیان، بررسی وجود ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و میزان IgE در بزرگسالان مبتلا به آلرژی در شهر تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1395؛ 18(2): 82-88. magiran.com/p1544748
Nasrin Pazoki, Ali Ahmadi, Jafar Salimian, Study the relationship between vitamin D levels and the amount of IgE in adults with allergic disease in Tehran, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2016; 18(2): 82-88. magiran.com/p1544748
نسرین پازوکی، علی احمدی، جعفر سلیمیان، "بررسی وجود ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و میزان IgE در بزرگسالان مبتلا به آلرژی در شهر تهران"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 18، شماره 2 (1395): 82-88. magiran.com/p1544748
Nasrin Pazoki, Ali Ahmadi, Jafar Salimian, "Study the relationship between vitamin D levels and the amount of IgE in adults with allergic disease in Tehran", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 18, no.2 (2016): 82-88. magiran.com/p1544748
نسرین پازوکی، علی احمدی، جعفر سلیمیان، (1395). 'بررسی وجود ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و میزان IgE در بزرگسالان مبتلا به آلرژی در شهر تهران'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 18(2)، صص.82-88. magiran.com/p1544748
Nasrin Pazoki, Ali Ahmadi, Jafar Salimian, (2016). 'Study the relationship between vitamin D levels and the amount of IgE in adults with allergic disease in Tehran', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 18(2), pp.82-88. magiran.com/p1544748
نسرین پازوکی؛ علی احمدی؛ جعفر سلیمیان. "بررسی وجود ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و میزان IgE در بزرگسالان مبتلا به آلرژی در شهر تهران". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 18 ،2 ، 1395، 82-88. magiran.com/p1544748
Nasrin Pazoki; Ali Ahmadi; Jafar Salimian. "Study the relationship between vitamin D levels and the amount of IgE in adults with allergic disease in Tehran", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 18, 2, 2016, 82-88. magiran.com/p1544748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال