ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر میرکتولی ، مصطفی قدمی، معصومه مهدیان بهنمیری، سحر محمدی، (1390). مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر بابلسر با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 6(16)، 115-133. magiran.com/p1544926
Jafar Mirkatooli, Mostafa Ghadami, Masoomeh Mahdian, Sahar Mohamadi, (2011). Study and survey of trend and physical- space expansion of Babolsar city with using Shannon s Entropy and Holdern models, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 6(16), 115-133. magiran.com/p1544926
جعفر میرکتولی ، مصطفی قدمی، معصومه مهدیان بهنمیری، سحر محمدی، مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر بابلسر با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن. مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1390؛ 6(16): 115-133. magiran.com/p1544926
Jafar Mirkatooli, Mostafa Ghadami, Masoomeh Mahdian, Sahar Mohamadi, Study and survey of trend and physical- space expansion of Babolsar city with using Shannon s Entropy and Holdern models, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2011; 6(16): 115-133. magiran.com/p1544926
جعفر میرکتولی ، مصطفی قدمی، معصومه مهدیان بهنمیری، سحر محمدی، "مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر بابلسر با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 6، شماره 16 (1390): 115-133. magiran.com/p1544926
Jafar Mirkatooli, Mostafa Ghadami, Masoomeh Mahdian, Sahar Mohamadi, "Study and survey of trend and physical- space expansion of Babolsar city with using Shannon s Entropy and Holdern models", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 6, no.16 (2011): 115-133. magiran.com/p1544926
جعفر میرکتولی ، مصطفی قدمی، معصومه مهدیان بهنمیری، سحر محمدی، (1390). 'مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر بابلسر با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 6(16)، صص.115-133. magiran.com/p1544926
Jafar Mirkatooli, Mostafa Ghadami, Masoomeh Mahdian, Sahar Mohamadi, (2011). 'Study and survey of trend and physical- space expansion of Babolsar city with using Shannon s Entropy and Holdern models', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 6(16), pp.115-133. magiran.com/p1544926
جعفر میرکتولی ؛ مصطفی قدمی؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ سحر محمدی. "مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر بابلسر با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 6 ،16 ، 1390، 115-133. magiran.com/p1544926
Jafar Mirkatooli; Mostafa Ghadami; Masoomeh Mahdian; Sahar Mohamadi. "Study and survey of trend and physical- space expansion of Babolsar city with using Shannon s Entropy and Holdern models", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 6, 16, 2011, 115-133. magiran.com/p1544926
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال