به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صالحی، علی اصغر قربانی آهنگر کلایی، (1388). بررسی میزان کاربرد ماتریس SWOT در عملکرد مدیران واحدهای بیمارستانی خدمات درمانی استان مازندران، پژوهشنامه تربیتی، 5(3)، 99. magiran.com/p1545441
Mohammad Salehi, Aliasghar Ghorbani, (2010). The study of the application of SWOT plan in the performance the managers, Journal of Educational Research, 5(3), 99. magiran.com/p1545441
محمد صالحی، علی اصغر قربانی آهنگر کلایی، بررسی میزان کاربرد ماتریس SWOT در عملکرد مدیران واحدهای بیمارستانی خدمات درمانی استان مازندران. پژوهشنامه تربیتی، 1388؛ 5(3): 99. magiran.com/p1545441
Mohammad Salehi, Aliasghar Ghorbani, The study of the application of SWOT plan in the performance the managers, Journal of Educational Research, 2010; 5(3): 99. magiran.com/p1545441
محمد صالحی، علی اصغر قربانی آهنگر کلایی، "بررسی میزان کاربرد ماتریس SWOT در عملکرد مدیران واحدهای بیمارستانی خدمات درمانی استان مازندران"، پژوهشنامه تربیتی 5، شماره 3 (1388): 99. magiran.com/p1545441
Mohammad Salehi, Aliasghar Ghorbani, "The study of the application of SWOT plan in the performance the managers", Journal of Educational Research 5, no.3 (2010): 99. magiran.com/p1545441
محمد صالحی، علی اصغر قربانی آهنگر کلایی، (1388). 'بررسی میزان کاربرد ماتریس SWOT در عملکرد مدیران واحدهای بیمارستانی خدمات درمانی استان مازندران'، پژوهشنامه تربیتی، 5(3)، صص.99. magiran.com/p1545441
Mohammad Salehi, Aliasghar Ghorbani, (2010). 'The study of the application of SWOT plan in the performance the managers', Journal of Educational Research, 5(3), pp.99. magiran.com/p1545441
محمد صالحی؛ علی اصغر قربانی آهنگر کلایی. "بررسی میزان کاربرد ماتریس SWOT در عملکرد مدیران واحدهای بیمارستانی خدمات درمانی استان مازندران". پژوهشنامه تربیتی، 5 ،3 ، 1388، 99. magiran.com/p1545441
Mohammad Salehi; Aliasghar Ghorbani. "The study of the application of SWOT plan in the performance the managers", Journal of Educational Research, 5, 3, 2010, 99. magiran.com/p1545441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال