ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس همامی ، محسن علی نجیمی، (1394). بررسی عقلی و شواهد قرآنی، روایی بر اثبات مفهوم خلود به معنای عدم پیوستگی عذاب در جهنم، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 17، 43-66. magiran.com/p1545645
Doctor Abbas Hemami , Mohsen Ali Najimi, (2016). Rational Evaluation and Quranic and Narrational Evidence Demonstrating that the Concept of Khulud (Immortality) Denotes Discontinuity of Punishment in the Hell, pazhouhesh name-ye quran va hadith, 17, 43-66. magiran.com/p1545645
عباس همامی ، محسن علی نجیمی، بررسی عقلی و شواهد قرآنی، روایی بر اثبات مفهوم خلود به معنای عدم پیوستگی عذاب در جهنم. پژوهش نامه قرآن و حدیث، 1394؛ 17: 43-66. magiran.com/p1545645
Doctor Abbas Hemami , Mohsen Ali Najimi, Rational Evaluation and Quranic and Narrational Evidence Demonstrating that the Concept of Khulud (Immortality) Denotes Discontinuity of Punishment in the Hell, pazhouhesh name-ye quran va hadith, 2016; 17: 43-66. magiran.com/p1545645
عباس همامی ، محسن علی نجیمی، "بررسی عقلی و شواهد قرآنی، روایی بر اثبات مفهوم خلود به معنای عدم پیوستگی عذاب در جهنم"، پژوهش نامه قرآن و حدیث ،17 (1394): 43-66. magiran.com/p1545645
Doctor Abbas Hemami , Mohsen Ali Najimi, "Rational Evaluation and Quranic and Narrational Evidence Demonstrating that the Concept of Khulud (Immortality) Denotes Discontinuity of Punishment in the Hell", pazhouhesh name-ye quran va hadith no. 17 (2016): 43-66. magiran.com/p1545645
عباس همامی ، محسن علی نجیمی، (1394). 'بررسی عقلی و شواهد قرآنی، روایی بر اثبات مفهوم خلود به معنای عدم پیوستگی عذاب در جهنم'، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 17، صص.43-66. magiran.com/p1545645
Doctor Abbas Hemami , Mohsen Ali Najimi, (2016). 'Rational Evaluation and Quranic and Narrational Evidence Demonstrating that the Concept of Khulud (Immortality) Denotes Discontinuity of Punishment in the Hell', pazhouhesh name-ye quran va hadith, 17, pp.43-66. magiran.com/p1545645
عباس همامی ؛ محسن علی نجیمی. "بررسی عقلی و شواهد قرآنی، روایی بر اثبات مفهوم خلود به معنای عدم پیوستگی عذاب در جهنم". پژوهش نامه قرآن و حدیث، 17 ، 1394، 43-66. magiran.com/p1545645
Doctor Abbas Hemami ; Mohsen Ali Najimi. "Rational Evaluation and Quranic and Narrational Evidence Demonstrating that the Concept of Khulud (Immortality) Denotes Discontinuity of Punishment in the Hell", pazhouhesh name-ye quran va hadith, 17, 2016, 43-66. magiran.com/p1545645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال