ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا گودرزی، محبوبه سعیدی ، زهرا دانشورعامری، احمدرضا شمشیری، طاهره صادقی، (1394). بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا: یک کارآزمایی تصادفی خوشه ای، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 18(2)، 105-113. magiran.com/p1545909
Godarzi Z., Saeidi M. , Daneshvar Ameri Z., Shamshiri Ar, Sadeghi T, (2015). Impact of Peer Education on Breastfeeding Self-Efficacy in Primiparous Women: a Cluster Randomized Controlled Trial, Hakim Health Systems research journal, 18(2), 105-113. magiran.com/p1545909
زهرا گودرزی، محبوبه سعیدی ، زهرا دانشورعامری، احمدرضا شمشیری، طاهره صادقی، بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا: یک کارآزمایی تصادفی خوشه ای. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1394؛ 18(2): 105-113. magiran.com/p1545909
Godarzi Z., Saeidi M. , Daneshvar Ameri Z., Shamshiri Ar, Sadeghi T, Impact of Peer Education on Breastfeeding Self-Efficacy in Primiparous Women: a Cluster Randomized Controlled Trial, Hakim Health Systems research journal, 2015; 18(2): 105-113. magiran.com/p1545909
زهرا گودرزی، محبوبه سعیدی ، زهرا دانشورعامری، احمدرضا شمشیری، طاهره صادقی، "بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا: یک کارآزمایی تصادفی خوشه ای"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 18، شماره 2 (1394): 105-113. magiran.com/p1545909
Godarzi Z., Saeidi M. , Daneshvar Ameri Z., Shamshiri Ar, Sadeghi T, "Impact of Peer Education on Breastfeeding Self-Efficacy in Primiparous Women: a Cluster Randomized Controlled Trial", Hakim Health Systems research journal 18, no.2 (2015): 105-113. magiran.com/p1545909
زهرا گودرزی، محبوبه سعیدی ، زهرا دانشورعامری، احمدرضا شمشیری، طاهره صادقی، (1394). 'بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا: یک کارآزمایی تصادفی خوشه ای'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 18(2)، صص.105-113. magiran.com/p1545909
Godarzi Z., Saeidi M. , Daneshvar Ameri Z., Shamshiri Ar, Sadeghi T, (2015). 'Impact of Peer Education on Breastfeeding Self-Efficacy in Primiparous Women: a Cluster Randomized Controlled Trial', Hakim Health Systems research journal, 18(2), pp.105-113. magiran.com/p1545909
زهرا گودرزی؛ محبوبه سعیدی ؛ زهرا دانشورعامری؛ احمدرضا شمشیری؛ طاهره صادقی. "بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا: یک کارآزمایی تصادفی خوشه ای". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 18 ،2 ، 1394، 105-113. magiran.com/p1545909
Godarzi Z.; Saeidi M. ; Daneshvar Ameri Z.; Shamshiri Ar; Sadeghi T. "Impact of Peer Education on Breastfeeding Self-Efficacy in Primiparous Women: a Cluster Randomized Controlled Trial", Hakim Health Systems research journal, 18, 2, 2015, 105-113. magiran.com/p1545909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال