ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهشید طالبی طاهر ، طاهره نعیمی، نسرین شایانفر، مرضیه نجومی، میترا براتی، (1395). کاندیدوری بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، تهران، مجله علوم پزشکی رازی، 23(143)، 27-33. magiran.com/p1546052
Doctor Mahshid Talebi, Taher , Doctor Tahereh Naimi, Doctor Nasrin Shayanfar, Doctor Marzieh Nojomi, Doctor Mitra Barati, (2016). Nosocomial candiduria and risk factors in ICUs patients, Rasoul-e-Akram hospital, Tehran, Iran, Razi Journal of Medical Sciences, 23(143), 27-33. magiran.com/p1546052
مهشید طالبی طاهر ، طاهره نعیمی، نسرین شایانفر، مرضیه نجومی، میترا براتی، کاندیدوری بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، تهران. مجله علوم پزشکی رازی، 1395؛ 23(143): 27-33. magiran.com/p1546052
Doctor Mahshid Talebi, Taher , Doctor Tahereh Naimi, Doctor Nasrin Shayanfar, Doctor Marzieh Nojomi, Doctor Mitra Barati, Nosocomial candiduria and risk factors in ICUs patients, Rasoul-e-Akram hospital, Tehran, Iran, Razi Journal of Medical Sciences, 2016; 23(143): 27-33. magiran.com/p1546052
مهشید طالبی طاهر ، طاهره نعیمی، نسرین شایانفر، مرضیه نجومی، میترا براتی، "کاندیدوری بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، تهران"، مجله علوم پزشکی رازی 23، شماره 143 (1395): 27-33. magiran.com/p1546052
Doctor Mahshid Talebi, Taher , Doctor Tahereh Naimi, Doctor Nasrin Shayanfar, Doctor Marzieh Nojomi, Doctor Mitra Barati, "Nosocomial candiduria and risk factors in ICUs patients, Rasoul-e-Akram hospital, Tehran, Iran", Razi Journal of Medical Sciences 23, no.143 (2016): 27-33. magiran.com/p1546052
مهشید طالبی طاهر ، طاهره نعیمی، نسرین شایانفر، مرضیه نجومی، میترا براتی، (1395). 'کاندیدوری بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، تهران'، مجله علوم پزشکی رازی، 23(143)، صص.27-33. magiran.com/p1546052
Doctor Mahshid Talebi, Taher , Doctor Tahereh Naimi, Doctor Nasrin Shayanfar, Doctor Marzieh Nojomi, Doctor Mitra Barati, (2016). 'Nosocomial candiduria and risk factors in ICUs patients, Rasoul-e-Akram hospital, Tehran, Iran', Razi Journal of Medical Sciences, 23(143), pp.27-33. magiran.com/p1546052
مهشید طالبی طاهر ؛ طاهره نعیمی؛ نسرین شایانفر؛ مرضیه نجومی؛ میترا براتی. "کاندیدوری بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، تهران". مجله علوم پزشکی رازی، 23 ،143 ، 1395، 27-33. magiran.com/p1546052
Doctor Mahshid Talebi; Taher ; Doctor Tahereh Naimi; Doctor Nasrin Shayanfar; Doctor Marzieh Nojomi; Doctor Mitra Barati. "Nosocomial candiduria and risk factors in ICUs patients, Rasoul-e-Akram hospital, Tehran, Iran", Razi Journal of Medical Sciences, 23, 143, 2016, 27-33. magiran.com/p1546052
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال