ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، جمال کریمی، وحید مومنه، (1395). برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهیان رودخانه گاماسیاب، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 21(2)، 112-121. magiran.com/p1546093
Borhan Mansouri, Dr Afshin Maleki, Dr Behrooz Davari, Jamal Karimi, Vahid Momeneh, (2016). Estimation of daily intake and potential risk of heavy metals in different tissues of fish in Gamasyab River, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 21(2), 112-121. magiran.com/p1546093
برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، جمال کریمی، وحید مومنه، برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهیان رودخانه گاماسیاب. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1395؛ 21(2): 112-121. magiran.com/p1546093
Borhan Mansouri, Dr Afshin Maleki, Dr Behrooz Davari, Jamal Karimi, Vahid Momeneh, Estimation of daily intake and potential risk of heavy metals in different tissues of fish in Gamasyab River, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2016; 21(2): 112-121. magiran.com/p1546093
برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، جمال کریمی، وحید مومنه، "برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهیان رودخانه گاماسیاب"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 21، شماره 2 (1395): 112-121. magiran.com/p1546093
Borhan Mansouri, Dr Afshin Maleki, Dr Behrooz Davari, Jamal Karimi, Vahid Momeneh, "Estimation of daily intake and potential risk of heavy metals in different tissues of fish in Gamasyab River", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 21, no.2 (2016): 112-121. magiran.com/p1546093
برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، جمال کریمی، وحید مومنه، (1395). 'برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهیان رودخانه گاماسیاب'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 21(2)، صص.112-121. magiran.com/p1546093
Borhan Mansouri, Dr Afshin Maleki, Dr Behrooz Davari, Jamal Karimi, Vahid Momeneh, (2016). 'Estimation of daily intake and potential risk of heavy metals in different tissues of fish in Gamasyab River', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 21(2), pp.112-121. magiran.com/p1546093
برهان منصوری؛ افشین ملکی؛ بهروز داوری؛ جمال کریمی؛ وحید مومنه. "برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهیان رودخانه گاماسیاب". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 21 ،2 ، 1395، 112-121. magiran.com/p1546093
Borhan Mansouri; Dr Afshin Maleki; Dr Behrooz Davari; Jamal Karimi; Vahid Momeneh. "Estimation of daily intake and potential risk of heavy metals in different tissues of fish in Gamasyab River", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 21, 2, 2016, 112-121. magiran.com/p1546093
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال