ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد هیوا عبدخدا، مریم احمدی، علیرضا نوروزی، محمودرضا گوهری، (1395). نقش ویژگی های نهادی پزشکان بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت، بر اساس مدل پذیرش فن آوری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13(1)، 3. magiran.com/p1546265
Mohammadhiwa Abdekhoda, Maryam Ahmadi, Alireza Noruzi, Mohmoudreza Gohari, (2016). The Effect of Physician's Characteristics on Adoption of Electronic Health Care ‎Records Based on the Technology Acceptance Model in Hospitals of Tehran ‎University of Medical Sciences, Iran‎ *, Health Information Management, 13(1), 3. magiran.com/p1546265
محمد هیوا عبدخدا، مریم احمدی، علیرضا نوروزی، محمودرضا گوهری، نقش ویژگی های نهادی پزشکان بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت، بر اساس مدل پذیرش فن آوری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1395؛ 13(1): 3. magiran.com/p1546265
Mohammadhiwa Abdekhoda, Maryam Ahmadi, Alireza Noruzi, Mohmoudreza Gohari, The Effect of Physician's Characteristics on Adoption of Electronic Health Care ‎Records Based on the Technology Acceptance Model in Hospitals of Tehran ‎University of Medical Sciences, Iran‎ *, Health Information Management, 2016; 13(1): 3. magiran.com/p1546265
محمد هیوا عبدخدا، مریم احمدی، علیرضا نوروزی، محمودرضا گوهری، "نقش ویژگی های نهادی پزشکان بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت، بر اساس مدل پذیرش فن آوری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 13، شماره 1 (1395): 3. magiran.com/p1546265
Mohammadhiwa Abdekhoda, Maryam Ahmadi, Alireza Noruzi, Mohmoudreza Gohari, "The Effect of Physician's Characteristics on Adoption of Electronic Health Care ‎Records Based on the Technology Acceptance Model in Hospitals of Tehran ‎University of Medical Sciences, Iran‎ *", Health Information Management 13, no.1 (2016): 3. magiran.com/p1546265
محمد هیوا عبدخدا، مریم احمدی، علیرضا نوروزی، محمودرضا گوهری، (1395). 'نقش ویژگی های نهادی پزشکان بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت، بر اساس مدل پذیرش فن آوری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13(1)، صص.3. magiran.com/p1546265
Mohammadhiwa Abdekhoda, Maryam Ahmadi, Alireza Noruzi, Mohmoudreza Gohari, (2016). 'The Effect of Physician's Characteristics on Adoption of Electronic Health Care ‎Records Based on the Technology Acceptance Model in Hospitals of Tehran ‎University of Medical Sciences, Iran‎ *', Health Information Management, 13(1), pp.3. magiran.com/p1546265
محمد هیوا عبدخدا؛ مریم احمدی؛ علیرضا نوروزی؛ محمودرضا گوهری. "نقش ویژگی های نهادی پزشکان بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت، بر اساس مدل پذیرش فن آوری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13 ،1 ، 1395، 3. magiran.com/p1546265
Mohammadhiwa Abdekhoda; Maryam Ahmadi; Alireza Noruzi; Mohmoudreza Gohari. "The Effect of Physician's Characteristics on Adoption of Electronic Health Care ‎Records Based on the Technology Acceptance Model in Hospitals of Tehran ‎University of Medical Sciences, Iran‎ *", Health Information Management, 13, 1, 2016, 3. magiran.com/p1546265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال