ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب، مینا محبی، (1395). تجارب مادران کودکان دچار افت شنوایی عمیق بعد از کاشت حلزونی: یک مطالعه پدیدارشناختی، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 16(138)، 31-40. magiran.com/p1546673
Eskanda Fathizar, Yosef Adib, Mina Mohebbi, (2016). Mothers experiences of children with profound hearing loss after cochlear implant: A phenomenological study, Journal of Exceptional Education, 16(138), 31-40. magiran.com/p1546673
اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب، مینا محبی، تجارب مادران کودکان دچار افت شنوایی عمیق بعد از کاشت حلزونی: یک مطالعه پدیدارشناختی. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 1395؛ 16(138): 31-40. magiran.com/p1546673
Eskanda Fathizar, Yosef Adib, Mina Mohebbi, Mothers experiences of children with profound hearing loss after cochlear implant: A phenomenological study, Journal of Exceptional Education, 2016; 16(138): 31-40. magiran.com/p1546673
اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب، مینا محبی، "تجارب مادران کودکان دچار افت شنوایی عمیق بعد از کاشت حلزونی: یک مطالعه پدیدارشناختی"، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 16، شماره 138 (1395): 31-40. magiran.com/p1546673
Eskanda Fathizar, Yosef Adib, Mina Mohebbi, "Mothers experiences of children with profound hearing loss after cochlear implant: A phenomenological study", Journal of Exceptional Education 16, no.138 (2016): 31-40. magiran.com/p1546673
اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب، مینا محبی، (1395). 'تجارب مادران کودکان دچار افت شنوایی عمیق بعد از کاشت حلزونی: یک مطالعه پدیدارشناختی'، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 16(138)، صص.31-40. magiran.com/p1546673
Eskanda Fathizar, Yosef Adib, Mina Mohebbi, (2016). 'Mothers experiences of children with profound hearing loss after cochlear implant: A phenomenological study', Journal of Exceptional Education, 16(138), pp.31-40. magiran.com/p1546673
اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب؛ مینا محبی. "تجارب مادران کودکان دچار افت شنوایی عمیق بعد از کاشت حلزونی: یک مطالعه پدیدارشناختی". نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 16 ،138 ، 1395، 31-40. magiran.com/p1546673
Eskanda Fathizar; Yosef Adib; Mina Mohebbi. "Mothers experiences of children with profound hearing loss after cochlear implant: A phenomenological study", Journal of Exceptional Education, 16, 138, 2016, 31-40. magiran.com/p1546673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال