ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهندس محمدرضا عبدالله پورآزاد، محمدتقی ستاری، رسول میرعباسی نجف آبادی، (1395). پیش بینی جریان روزانه رودخانه اهرچای با استفاده از مدل قوانین M5 و مقایسه آن با شبکه های عصبی مصنوعی المانی (ENN)، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 10(33)، 11-18. magiran.com/p1547615
Eng. Mohammad Reza Abdollah Pourazad, Dr. Mohammad Taghi Sattari, Dr. Rasoul Mirabbasi, (2016). Daily Discharge Forecast of Aharchay River using M5 Model Trees and Its Comparing with Elman Neural Networks (ENN), Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 10(33), 11-18. magiran.com/p1547615
مهندس محمدرضا عبدالله پورآزاد، محمدتقی ستاری، رسول میرعباسی نجف آبادی، پیش بینی جریان روزانه رودخانه اهرچای با استفاده از مدل قوانین M5 و مقایسه آن با شبکه های عصبی مصنوعی المانی (ENN). مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 1395؛ 10(33): 11-18. magiran.com/p1547615
Eng. Mohammad Reza Abdollah Pourazad, Dr. Mohammad Taghi Sattari, Dr. Rasoul Mirabbasi, Daily Discharge Forecast of Aharchay River using M5 Model Trees and Its Comparing with Elman Neural Networks (ENN), Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 2016; 10(33): 11-18. magiran.com/p1547615
مهندس محمدرضا عبدالله پورآزاد، محمدتقی ستاری، رسول میرعباسی نجف آبادی، "پیش بینی جریان روزانه رودخانه اهرچای با استفاده از مدل قوانین M5 و مقایسه آن با شبکه های عصبی مصنوعی المانی (ENN)"، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 10، شماره 33 (1395): 11-18. magiran.com/p1547615
Eng. Mohammad Reza Abdollah Pourazad, Dr. Mohammad Taghi Sattari, Dr. Rasoul Mirabbasi, "Daily Discharge Forecast of Aharchay River using M5 Model Trees and Its Comparing with Elman Neural Networks (ENN)", Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering 10, no.33 (2016): 11-18. magiran.com/p1547615
مهندس محمدرضا عبدالله پورآزاد، محمدتقی ستاری، رسول میرعباسی نجف آبادی، (1395). 'پیش بینی جریان روزانه رودخانه اهرچای با استفاده از مدل قوانین M5 و مقایسه آن با شبکه های عصبی مصنوعی المانی (ENN)'، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 10(33)، صص.11-18. magiran.com/p1547615
Eng. Mohammad Reza Abdollah Pourazad, Dr. Mohammad Taghi Sattari, Dr. Rasoul Mirabbasi, (2016). 'Daily Discharge Forecast of Aharchay River using M5 Model Trees and Its Comparing with Elman Neural Networks (ENN)', Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 10(33), pp.11-18. magiran.com/p1547615
مهندس محمدرضا عبدالله پورآزاد؛ محمدتقی ستاری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی. "پیش بینی جریان روزانه رودخانه اهرچای با استفاده از مدل قوانین M5 و مقایسه آن با شبکه های عصبی مصنوعی المانی (ENN)". مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 10 ،33 ، 1395، 11-18. magiran.com/p1547615
Eng. Mohammad Reza Abdollah Pourazad; Dr. Mohammad Taghi Sattari; Dr. Rasoul Mirabbasi. "Daily Discharge Forecast of Aharchay River using M5 Model Trees and Its Comparing with Elman Neural Networks (ENN)", Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 10, 33, 2016, 11-18. magiran.com/p1547615
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال