ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رجب زاده، حامد عباسی، عادل آذر، الهوردی تقوی، (1395). توسعه مدل تعالی پلیس با استفاده از رویکردهای AHP و DEMATEL، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5(4)، 91-114. magiran.com/p1547791
Ali Rajabzadeh, Hamed Abasi, Adel Azar, Allahverdi Taghavi, (2016). Developing Police Excellence Model Using AHP and DEMATEL approaches, Researches of Management Organizational Resources, 5(4), 91-114. magiran.com/p1547791
علی رجب زاده، حامد عباسی، عادل آذر، الهوردی تقوی، توسعه مدل تعالی پلیس با استفاده از رویکردهای AHP و DEMATEL. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 1395؛ 5(4): 91-114. magiran.com/p1547791
Ali Rajabzadeh, Hamed Abasi, Adel Azar, Allahverdi Taghavi, Developing Police Excellence Model Using AHP and DEMATEL approaches, Researches of Management Organizational Resources, 2016; 5(4): 91-114. magiran.com/p1547791
علی رجب زاده، حامد عباسی، عادل آذر، الهوردی تقوی، "توسعه مدل تعالی پلیس با استفاده از رویکردهای AHP و DEMATEL"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 5، شماره 4 (1395): 91-114. magiran.com/p1547791
Ali Rajabzadeh, Hamed Abasi, Adel Azar, Allahverdi Taghavi, "Developing Police Excellence Model Using AHP and DEMATEL approaches", Researches of Management Organizational Resources 5, no.4 (2016): 91-114. magiran.com/p1547791
علی رجب زاده، حامد عباسی، عادل آذر، الهوردی تقوی، (1395). 'توسعه مدل تعالی پلیس با استفاده از رویکردهای AHP و DEMATEL'، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5(4)، صص.91-114. magiran.com/p1547791
Ali Rajabzadeh, Hamed Abasi, Adel Azar, Allahverdi Taghavi, (2016). 'Developing Police Excellence Model Using AHP and DEMATEL approaches', Researches of Management Organizational Resources, 5(4), pp.91-114. magiran.com/p1547791
علی رجب زاده؛ حامد عباسی؛ عادل آذر؛ الهوردی تقوی. "توسعه مدل تعالی پلیس با استفاده از رویکردهای AHP و DEMATEL". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5 ،4 ، 1395، 91-114. magiran.com/p1547791
Ali Rajabzadeh; Hamed Abasi; Adel Azar; Allahverdi Taghavi. "Developing Police Excellence Model Using AHP and DEMATEL approaches", Researches of Management Organizational Resources, 5, 4, 2016, 91-114. magiran.com/p1547791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال