ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیام فروتن یکتا، یکتا برزی، (1395). راهبردهای طراحی صحنه های تهران دوران پهلوی اول در سینما و مجموعه های تلویزیونی (با نگاهی خاص به مجموعه تلویزیونی «مدار صفر درجه» در چارچوب نظری «شیوه های معماری دوران پهلوی اول» سیدمحسن حبیبی)، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 53، 1-13. magiran.com/p1548169
Payam Foroutan Yekta, Yekta Barzi, (2016). Production Design Strategies of Tehran in Pahlavi I Dynasty With Specific Study of, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 53, 1-13. magiran.com/p1548169
پیام فروتن یکتا، یکتا برزی، راهبردهای طراحی صحنه های تهران دوران پهلوی اول در سینما و مجموعه های تلویزیونی (با نگاهی خاص به مجموعه تلویزیونی «مدار صفر درجه» در چارچوب نظری «شیوه های معماری دوران پهلوی اول» سیدمحسن حبیبی). نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1395؛ 53: 1-13. magiran.com/p1548169
Payam Foroutan Yekta, Yekta Barzi, Production Design Strategies of Tehran in Pahlavi I Dynasty With Specific Study of, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 2016; 53: 1-13. magiran.com/p1548169
پیام فروتن یکتا، یکتا برزی، "راهبردهای طراحی صحنه های تهران دوران پهلوی اول در سینما و مجموعه های تلویزیونی (با نگاهی خاص به مجموعه تلویزیونی «مدار صفر درجه» در چارچوب نظری «شیوه های معماری دوران پهلوی اول» سیدمحسن حبیبی)"، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی ،53 (1395): 1-13. magiran.com/p1548169
Payam Foroutan Yekta, Yekta Barzi, "Production Design Strategies of Tehran in Pahlavi I Dynasty With Specific Study of", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi no. 53 (2016): 1-13. magiran.com/p1548169
پیام فروتن یکتا، یکتا برزی، (1395). 'راهبردهای طراحی صحنه های تهران دوران پهلوی اول در سینما و مجموعه های تلویزیونی (با نگاهی خاص به مجموعه تلویزیونی «مدار صفر درجه» در چارچوب نظری «شیوه های معماری دوران پهلوی اول» سیدمحسن حبیبی)'، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 53، صص.1-13. magiran.com/p1548169
Payam Foroutan Yekta, Yekta Barzi, (2016). 'Production Design Strategies of Tehran in Pahlavi I Dynasty With Specific Study of', Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 53, pp.1-13. magiran.com/p1548169
پیام فروتن یکتا؛ یکتا برزی. "راهبردهای طراحی صحنه های تهران دوران پهلوی اول در سینما و مجموعه های تلویزیونی (با نگاهی خاص به مجموعه تلویزیونی «مدار صفر درجه» در چارچوب نظری «شیوه های معماری دوران پهلوی اول» سیدمحسن حبیبی)". نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 53 ، 1395، 1-13. magiran.com/p1548169
Payam Foroutan Yekta; Yekta Barzi. "Production Design Strategies of Tehran in Pahlavi I Dynasty With Specific Study of", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 53, 2016, 1-13. magiran.com/p1548169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال