ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمحمود حسینی امیری، میرزا حسن حسینی، اوژن کریمی، زین العابدین رحمانی رحمانی، (1395). بررسی رابطه آموزه های اسلامی قابل ادراک با متغیرهای اثربخشی پیام تبلیغاتی در حوزه تبلیغ کالاهای مصرفی، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(39)، 181-201. magiran.com/p1548290
Seyed Mahmoud Hosseini Amiri, Mirza Hassan Hosseini, Ozhan Karimi, Zeinolabedin Rahmani, (2016). Examining the Relationship of Perceived Islamic Teachings with Ad Effectiveness Variables in Advertising of Consumer Pproducts, Organizational Culture Management, 14(39), 181-201. magiran.com/p1548290
سیدمحمود حسینی امیری، میرزا حسن حسینی، اوژن کریمی، زین العابدین رحمانی رحمانی، بررسی رابطه آموزه های اسلامی قابل ادراک با متغیرهای اثربخشی پیام تبلیغاتی در حوزه تبلیغ کالاهای مصرفی. مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 1395؛ 14(39): 181-201. magiran.com/p1548290
Seyed Mahmoud Hosseini Amiri, Mirza Hassan Hosseini, Ozhan Karimi, Zeinolabedin Rahmani, Examining the Relationship of Perceived Islamic Teachings with Ad Effectiveness Variables in Advertising of Consumer Pproducts, Organizational Culture Management, 2016; 14(39): 181-201. magiran.com/p1548290
سیدمحمود حسینی امیری، میرزا حسن حسینی، اوژن کریمی، زین العابدین رحمانی رحمانی، "بررسی رابطه آموزه های اسلامی قابل ادراک با متغیرهای اثربخشی پیام تبلیغاتی در حوزه تبلیغ کالاهای مصرفی"، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 14، شماره 39 (1395): 181-201. magiran.com/p1548290
Seyed Mahmoud Hosseini Amiri, Mirza Hassan Hosseini, Ozhan Karimi, Zeinolabedin Rahmani, "Examining the Relationship of Perceived Islamic Teachings with Ad Effectiveness Variables in Advertising of Consumer Pproducts", Organizational Culture Management 14, no.39 (2016): 181-201. magiran.com/p1548290
سیدمحمود حسینی امیری، میرزا حسن حسینی، اوژن کریمی، زین العابدین رحمانی رحمانی، (1395). 'بررسی رابطه آموزه های اسلامی قابل ادراک با متغیرهای اثربخشی پیام تبلیغاتی در حوزه تبلیغ کالاهای مصرفی'، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(39)، صص.181-201. magiran.com/p1548290
Seyed Mahmoud Hosseini Amiri, Mirza Hassan Hosseini, Ozhan Karimi, Zeinolabedin Rahmani, (2016). 'Examining the Relationship of Perceived Islamic Teachings with Ad Effectiveness Variables in Advertising of Consumer Pproducts', Organizational Culture Management, 14(39), pp.181-201. magiran.com/p1548290
سیدمحمود حسینی امیری؛ میرزا حسن حسینی؛ اوژن کریمی؛ زین العابدین رحمانی رحمانی. "بررسی رابطه آموزه های اسلامی قابل ادراک با متغیرهای اثربخشی پیام تبلیغاتی در حوزه تبلیغ کالاهای مصرفی". مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 14 ،39 ، 1395، 181-201. magiran.com/p1548290
Seyed Mahmoud Hosseini Amiri; Mirza Hassan Hosseini; Ozhan Karimi; Zeinolabedin Rahmani. "Examining the Relationship of Perceived Islamic Teachings with Ad Effectiveness Variables in Advertising of Consumer Pproducts", Organizational Culture Management, 14, 39, 2016, 181-201. magiran.com/p1548290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال