ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن اکبریان، محمد پاژنگ ، علیرضا امانی قدیم، فرشته سادات یونسی، (1395). بهینه سازی فعالیت آنزیم اندوگلوکاناز Cel9A از باکتری آلیسیکلوباسیلوس اسیدوکالداریوس با روش رویه پاسخ (RSM)، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 7(1)، 79. magiran.com/p1548376
Mohamad Pajang, (2016). Activity optimization of Alicyclobacillus acidocaldarius endoglucanase Cel9A by Response surface methodology (RSM), Modares Journal of Biotechnology, 7(1), 79. magiran.com/p1548376
محسن اکبریان، محمد پاژنگ ، علیرضا امانی قدیم، فرشته سادات یونسی، بهینه سازی فعالیت آنزیم اندوگلوکاناز Cel9A از باکتری آلیسیکلوباسیلوس اسیدوکالداریوس با روش رویه پاسخ (RSM). نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1395؛ 7(1): 79. magiran.com/p1548376
Mohamad Pajang, Activity optimization of Alicyclobacillus acidocaldarius endoglucanase Cel9A by Response surface methodology (RSM), Modares Journal of Biotechnology, 2016; 7(1): 79. magiran.com/p1548376
محسن اکبریان، محمد پاژنگ ، علیرضا امانی قدیم، فرشته سادات یونسی، "بهینه سازی فعالیت آنزیم اندوگلوکاناز Cel9A از باکتری آلیسیکلوباسیلوس اسیدوکالداریوس با روش رویه پاسخ (RSM)"، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 7، شماره 1 (1395): 79. magiran.com/p1548376
Mohamad Pajang, "Activity optimization of Alicyclobacillus acidocaldarius endoglucanase Cel9A by Response surface methodology (RSM)", Modares Journal of Biotechnology 7, no.1 (2016): 79. magiran.com/p1548376
محسن اکبریان، محمد پاژنگ ، علیرضا امانی قدیم، فرشته سادات یونسی، (1395). 'بهینه سازی فعالیت آنزیم اندوگلوکاناز Cel9A از باکتری آلیسیکلوباسیلوس اسیدوکالداریوس با روش رویه پاسخ (RSM)'، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 7(1)، صص.79. magiran.com/p1548376
Mohamad Pajang, (2016). 'Activity optimization of Alicyclobacillus acidocaldarius endoglucanase Cel9A by Response surface methodology (RSM)', Modares Journal of Biotechnology, 7(1), pp.79. magiran.com/p1548376
محسن اکبریان؛ محمد پاژنگ ؛ علیرضا امانی قدیم؛ فرشته سادات یونسی. "بهینه سازی فعالیت آنزیم اندوگلوکاناز Cel9A از باکتری آلیسیکلوباسیلوس اسیدوکالداریوس با روش رویه پاسخ (RSM)". نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 7 ،1 ، 1395، 79. magiran.com/p1548376
Mohamad Pajang. "Activity optimization of Alicyclobacillus acidocaldarius endoglucanase Cel9A by Response surface methodology (RSM)", Modares Journal of Biotechnology, 7, 1, 2016, 79. magiran.com/p1548376
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال