ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا اشتری، احمد فرخی، محمود شیخ، مهدی نمازی زاده، ناصر نقدی، (1395). اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم، نشریه رفتار حرکتی، 8(23)، 171-184. magiran.com/p1548695
Mohammadreza Ashtari , Ahmad Farrokhi, Mahmood Sheikh, Mahdi Namazi Zadeh, Naser Naghdi, (2016). The effect of training in water with and without Dolphin on gross motor skills of 8 years old children with autism spectrum disorder, Motor Behavior, 8(23), 171-184. magiran.com/p1548695
محمدرضا اشتری، احمد فرخی، محمود شیخ، مهدی نمازی زاده، ناصر نقدی، اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم. نشریه رفتار حرکتی، 1395؛ 8(23): 171-184. magiran.com/p1548695
Mohammadreza Ashtari , Ahmad Farrokhi, Mahmood Sheikh, Mahdi Namazi Zadeh, Naser Naghdi, The effect of training in water with and without Dolphin on gross motor skills of 8 years old children with autism spectrum disorder, Motor Behavior, 2016; 8(23): 171-184. magiran.com/p1548695
محمدرضا اشتری، احمد فرخی، محمود شیخ، مهدی نمازی زاده، ناصر نقدی، "اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم"، نشریه رفتار حرکتی 8، شماره 23 (1395): 171-184. magiran.com/p1548695
Mohammadreza Ashtari , Ahmad Farrokhi, Mahmood Sheikh, Mahdi Namazi Zadeh, Naser Naghdi, "The effect of training in water with and without Dolphin on gross motor skills of 8 years old children with autism spectrum disorder", Motor Behavior 8, no.23 (2016): 171-184. magiran.com/p1548695
محمدرضا اشتری، احمد فرخی، محمود شیخ، مهدی نمازی زاده، ناصر نقدی، (1395). 'اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم'، نشریه رفتار حرکتی، 8(23)، صص.171-184. magiran.com/p1548695
Mohammadreza Ashtari , Ahmad Farrokhi, Mahmood Sheikh, Mahdi Namazi Zadeh, Naser Naghdi, (2016). 'The effect of training in water with and without Dolphin on gross motor skills of 8 years old children with autism spectrum disorder', Motor Behavior, 8(23), pp.171-184. magiran.com/p1548695
محمدرضا اشتری؛ احمد فرخی؛ محمود شیخ؛ مهدی نمازی زاده؛ ناصر نقدی. "اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم". نشریه رفتار حرکتی، 8 ،23 ، 1395، 171-184. magiran.com/p1548695
Mohammadreza Ashtari ; Ahmad Farrokhi; Mahmood Sheikh; Mahdi Namazi Zadeh; Naser Naghdi. "The effect of training in water with and without Dolphin on gross motor skills of 8 years old children with autism spectrum disorder", Motor Behavior, 8, 23, 2016, 171-184. magiran.com/p1548695
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال