ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین کرامتی، مجید اسماعیلیان، مسعود ربیعه، (1394). ارائه مدل ریاضی برای زمانبدی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با در نظر گرفتن جریانهای نقدی تنزیل یافته، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 13(39)، 63-90. magiran.com/p1549072
Amine Keramaty, Majid Esmaelian, Masoud Rabieh, (2016). A new model for the multi-mode resource-constrained project scheduling problem with discount cash flows, Journal of Industrial Management Studies, 13(39), 63-90. magiran.com/p1549072
امین کرامتی، مجید اسماعیلیان، مسعود ربیعه، ارائه مدل ریاضی برای زمانبدی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با در نظر گرفتن جریانهای نقدی تنزیل یافته. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1394؛ 13(39): 63-90. magiran.com/p1549072
Amine Keramaty, Majid Esmaelian, Masoud Rabieh, A new model for the multi-mode resource-constrained project scheduling problem with discount cash flows, Journal of Industrial Management Studies, 2016; 13(39): 63-90. magiran.com/p1549072
امین کرامتی، مجید اسماعیلیان، مسعود ربیعه، "ارائه مدل ریاضی برای زمانبدی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با در نظر گرفتن جریانهای نقدی تنزیل یافته"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 13، شماره 39 (1394): 63-90. magiran.com/p1549072
Amine Keramaty, Majid Esmaelian, Masoud Rabieh, "A new model for the multi-mode resource-constrained project scheduling problem with discount cash flows", Journal of Industrial Management Studies 13, no.39 (2016): 63-90. magiran.com/p1549072
امین کرامتی، مجید اسماعیلیان، مسعود ربیعه، (1394). 'ارائه مدل ریاضی برای زمانبدی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با در نظر گرفتن جریانهای نقدی تنزیل یافته'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 13(39)، صص.63-90. magiran.com/p1549072
Amine Keramaty, Majid Esmaelian, Masoud Rabieh, (2016). 'A new model for the multi-mode resource-constrained project scheduling problem with discount cash flows', Journal of Industrial Management Studies, 13(39), pp.63-90. magiran.com/p1549072
امین کرامتی؛ مجید اسماعیلیان؛ مسعود ربیعه. "ارائه مدل ریاضی برای زمانبدی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با در نظر گرفتن جریانهای نقدی تنزیل یافته". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 13 ،39 ، 1394، 63-90. magiran.com/p1549072
Amine Keramaty; Majid Esmaelian; Masoud Rabieh. "A new model for the multi-mode resource-constrained project scheduling problem with discount cash flows", Journal of Industrial Management Studies, 13, 39, 2016, 63-90. magiran.com/p1549072
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال