ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیامک جمشیدی، (1395). مقایسه و تحلیل الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مولفه های آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق جنوب غرب دریای خزر با استفاده از داده های برداشت شده، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(77)، 30-43. magiran.com/p1549220
S. Jamshidi, (2016). Comparison and Analysis of Spatial and Temporal Changes in Pattern of Seawater Components in Southwestern Continental Shelf and Deep Area of the Caspian Sea using Collected Data, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(77), 30-43. magiran.com/p1549220
سیامک جمشیدی، مقایسه و تحلیل الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مولفه های آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق جنوب غرب دریای خزر با استفاده از داده های برداشت شده. فصلنامه علوم و فناوری دریا، 1395؛ 23(77): 30-43. magiran.com/p1549220
S. Jamshidi, Comparison and Analysis of Spatial and Temporal Changes in Pattern of Seawater Components in Southwestern Continental Shelf and Deep Area of the Caspian Sea using Collected Data, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 2016; 23(77): 30-43. magiran.com/p1549220
سیامک جمشیدی، "مقایسه و تحلیل الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مولفه های آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق جنوب غرب دریای خزر با استفاده از داده های برداشت شده"، فصلنامه علوم و فناوری دریا 23، شماره 77 (1395): 30-43. magiran.com/p1549220
S. Jamshidi, "Comparison and Analysis of Spatial and Temporal Changes in Pattern of Seawater Components in Southwestern Continental Shelf and Deep Area of the Caspian Sea using Collected Data", Iranian Journal of Marine Science And Technology 23, no.77 (2016): 30-43. magiran.com/p1549220
سیامک جمشیدی، (1395). 'مقایسه و تحلیل الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مولفه های آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق جنوب غرب دریای خزر با استفاده از داده های برداشت شده'، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(77)، صص.30-43. magiran.com/p1549220
S. Jamshidi, (2016). 'Comparison and Analysis of Spatial and Temporal Changes in Pattern of Seawater Components in Southwestern Continental Shelf and Deep Area of the Caspian Sea using Collected Data', Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(77), pp.30-43. magiran.com/p1549220
سیامک جمشیدی. "مقایسه و تحلیل الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مولفه های آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق جنوب غرب دریای خزر با استفاده از داده های برداشت شده". فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23 ،77 ، 1395، 30-43. magiran.com/p1549220
S. Jamshidi. "Comparison and Analysis of Spatial and Temporal Changes in Pattern of Seawater Components in Southwestern Continental Shelf and Deep Area of the Caspian Sea using Collected Data", Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23, 77, 2016, 30-43. magiran.com/p1549220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال