ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روزبه پناهی ، مهرداد یزدان دوست، (1395). تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(77)، 11-20. magiran.com/p1549222
R. Panahi, M. Yazdan Dust, (2016). Fatigue analysis of SPM mooring due to lenght of mooring line and direction of wave incident, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(77), 11-20. magiran.com/p1549222
روزبه پناهی ، مهرداد یزدان دوست، تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج. فصلنامه علوم و فناوری دریا، 1395؛ 23(77): 11-20. magiran.com/p1549222
R. Panahi, M. Yazdan Dust, Fatigue analysis of SPM mooring due to lenght of mooring line and direction of wave incident, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 2016; 23(77): 11-20. magiran.com/p1549222
روزبه پناهی ، مهرداد یزدان دوست، "تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج"، فصلنامه علوم و فناوری دریا 23، شماره 77 (1395): 11-20. magiran.com/p1549222
R. Panahi, M. Yazdan Dust, "Fatigue analysis of SPM mooring due to lenght of mooring line and direction of wave incident", Iranian Journal of Marine Science And Technology 23, no.77 (2016): 11-20. magiran.com/p1549222
روزبه پناهی ، مهرداد یزدان دوست، (1395). 'تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج'، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(77)، صص.11-20. magiran.com/p1549222
R. Panahi, M. Yazdan Dust, (2016). 'Fatigue analysis of SPM mooring due to lenght of mooring line and direction of wave incident', Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(77), pp.11-20. magiran.com/p1549222
روزبه پناهی ؛ مهرداد یزدان دوست. "تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج". فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23 ،77 ، 1395، 11-20. magiran.com/p1549222
R. Panahi; M. Yazdan Dust. "Fatigue analysis of SPM mooring due to lenght of mooring line and direction of wave incident", Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23, 77, 2016, 11-20. magiran.com/p1549222
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال