ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل قره پاپاق، سیدجمال الدین حسینی، حمیده حسین پور فیضی، دانیال فدایی فولادی، (1395). میزان تطابق یافته های ام آر آی، سی تی و اسکن تمام بدن استخوان در ضایعات استخوانی سیستم اسکلتال در بیماران با سرطان شناخته شده متاستاتیک، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 38(2)، 56. magiran.com/p1549370
Esmaeil Gharepapagh, Seyedjamaleddin Hoseini, Hamideh Hosseinpour Feizi, Daniel Fadaei Fouladi, (2016). Assessments of Correlation between Findings of MRI, CT and Whole-Body Bone Scan in Detection of Bone Lesions in Known Cases of Metastatic Cancer, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 38(2), 56. magiran.com/p1549370
اسماعیل قره پاپاق، سیدجمال الدین حسینی، حمیده حسین پور فیضی، دانیال فدایی فولادی، میزان تطابق یافته های ام آر آی، سی تی و اسکن تمام بدن استخوان در ضایعات استخوانی سیستم اسکلتال در بیماران با سرطان شناخته شده متاستاتیک. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1395؛ 38(2): 56. magiran.com/p1549370
Esmaeil Gharepapagh, Seyedjamaleddin Hoseini, Hamideh Hosseinpour Feizi, Daniel Fadaei Fouladi, Assessments of Correlation between Findings of MRI, CT and Whole-Body Bone Scan in Detection of Bone Lesions in Known Cases of Metastatic Cancer, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2016; 38(2): 56. magiran.com/p1549370
اسماعیل قره پاپاق، سیدجمال الدین حسینی، حمیده حسین پور فیضی، دانیال فدایی فولادی، "میزان تطابق یافته های ام آر آی، سی تی و اسکن تمام بدن استخوان در ضایعات استخوانی سیستم اسکلتال در بیماران با سرطان شناخته شده متاستاتیک"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 38، شماره 2 (1395): 56. magiran.com/p1549370
Esmaeil Gharepapagh, Seyedjamaleddin Hoseini, Hamideh Hosseinpour Feizi, Daniel Fadaei Fouladi, "Assessments of Correlation between Findings of MRI, CT and Whole-Body Bone Scan in Detection of Bone Lesions in Known Cases of Metastatic Cancer", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 38, no.2 (2016): 56. magiran.com/p1549370
اسماعیل قره پاپاق، سیدجمال الدین حسینی، حمیده حسین پور فیضی، دانیال فدایی فولادی، (1395). 'میزان تطابق یافته های ام آر آی، سی تی و اسکن تمام بدن استخوان در ضایعات استخوانی سیستم اسکلتال در بیماران با سرطان شناخته شده متاستاتیک'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 38(2)، صص.56. magiran.com/p1549370
Esmaeil Gharepapagh, Seyedjamaleddin Hoseini, Hamideh Hosseinpour Feizi, Daniel Fadaei Fouladi, (2016). 'Assessments of Correlation between Findings of MRI, CT and Whole-Body Bone Scan in Detection of Bone Lesions in Known Cases of Metastatic Cancer', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 38(2), pp.56. magiran.com/p1549370
اسماعیل قره پاپاق؛ سیدجمال الدین حسینی؛ حمیده حسین پور فیضی؛ دانیال فدایی فولادی. "میزان تطابق یافته های ام آر آی، سی تی و اسکن تمام بدن استخوان در ضایعات استخوانی سیستم اسکلتال در بیماران با سرطان شناخته شده متاستاتیک". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 38 ،2 ، 1395، 56. magiran.com/p1549370
Esmaeil Gharepapagh; Seyedjamaleddin Hoseini; Hamideh Hosseinpour Feizi; Daniel Fadaei Fouladi. "Assessments of Correlation between Findings of MRI, CT and Whole-Body Bone Scan in Detection of Bone Lesions in Known Cases of Metastatic Cancer", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 38, 2, 2016, 56. magiran.com/p1549370
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال