ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه رضایی فاطمه علیخانی رسول کرمی روناک شاهوی، (1395). علل عدم تداوم مصرف قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری در خانمهای استفاده کننده شهر سنندج در سال 1390، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 38(2)، 45. magiran.com/p1549373
Masomeh Rezaie, Fatemeh Masomkhani, Rasol Karame, Roonak Shahoei, (2016). The Causes of Discontinuance of Oral Contraceptive Pills among Women Users in Sanandaj 2011, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 38(2), 45. magiran.com/p1549373
معصومه رضایی فاطمه علیخانی رسول کرمی روناک شاهوی، علل عدم تداوم مصرف قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری در خانمهای استفاده کننده شهر سنندج در سال 1390. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1395؛ 38(2): 45. magiran.com/p1549373
Masomeh Rezaie, Fatemeh Masomkhani, Rasol Karame, Roonak Shahoei, The Causes of Discontinuance of Oral Contraceptive Pills among Women Users in Sanandaj 2011, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2016; 38(2): 45. magiran.com/p1549373
معصومه رضایی فاطمه علیخانی رسول کرمی روناک شاهوی، "علل عدم تداوم مصرف قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری در خانمهای استفاده کننده شهر سنندج در سال 1390"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 38، شماره 2 (1395): 45. magiran.com/p1549373
Masomeh Rezaie, Fatemeh Masomkhani, Rasol Karame, Roonak Shahoei, "The Causes of Discontinuance of Oral Contraceptive Pills among Women Users in Sanandaj 2011", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 38, no.2 (2016): 45. magiran.com/p1549373
معصومه رضایی فاطمه علیخانی رسول کرمی روناک شاهوی، (1395). 'علل عدم تداوم مصرف قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری در خانمهای استفاده کننده شهر سنندج در سال 1390'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 38(2)، صص.45. magiran.com/p1549373
Masomeh Rezaie, Fatemeh Masomkhani, Rasol Karame, Roonak Shahoei, (2016). 'The Causes of Discontinuance of Oral Contraceptive Pills among Women Users in Sanandaj 2011', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 38(2), pp.45. magiran.com/p1549373
معصومه رضایی فاطمه علیخانی رسول کرمی روناک شاهوی. "علل عدم تداوم مصرف قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری در خانمهای استفاده کننده شهر سنندج در سال 1390". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 38 ،2 ، 1395، 45. magiran.com/p1549373
Masomeh Rezaie; Fatemeh Masomkhani; Rasol Karame; Roonak Shahoei. "The Causes of Discontinuance of Oral Contraceptive Pills among Women Users in Sanandaj 2011", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 38, 2, 2016, 45. magiran.com/p1549373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال