ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهرام یوسفی، همایون عباسی، مهین صیادی، کامران عیدی پور، (1395). بررسی ارتباط سبک حمایتی- استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(1)، 11-22. magiran.com/p1549514
Homyoun Abbasi, Mahin Sayadi, Kamran Eydi Pour, (2016). The Correlation between the Coach Autonomy-Supportive Behaviors with the Coach-Athlete Relationship in adolescent athletes of Kermanshah city, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 3(1), 11-22. magiran.com/p1549514
بهرام یوسفی، همایون عباسی، مهین صیادی، کامران عیدی پور، بررسی ارتباط سبک حمایتی- استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه. نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1395؛ 3(1): 11-22. magiran.com/p1549514
Homyoun Abbasi, Mahin Sayadi, Kamran Eydi Pour, The Correlation between the Coach Autonomy-Supportive Behaviors with the Coach-Athlete Relationship in adolescent athletes of Kermanshah city, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 2016; 3(1): 11-22. magiran.com/p1549514
بهرام یوسفی، همایون عباسی، مهین صیادی، کامران عیدی پور، "بررسی ارتباط سبک حمایتی- استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه"، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 3، شماره 1 (1395): 11-22. magiran.com/p1549514
Homyoun Abbasi, Mahin Sayadi, Kamran Eydi Pour, "The Correlation between the Coach Autonomy-Supportive Behaviors with the Coach-Athlete Relationship in adolescent athletes of Kermanshah city", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies 3, no.1 (2016): 11-22. magiran.com/p1549514
بهرام یوسفی، همایون عباسی، مهین صیادی، کامران عیدی پور، (1395). 'بررسی ارتباط سبک حمایتی- استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه'، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(1)، صص.11-22. magiran.com/p1549514
Homyoun Abbasi, Mahin Sayadi, Kamran Eydi Pour, (2016). 'The Correlation between the Coach Autonomy-Supportive Behaviors with the Coach-Athlete Relationship in adolescent athletes of Kermanshah city', ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 3(1), pp.11-22. magiran.com/p1549514
بهرام یوسفی؛ همایون عباسی؛ مهین صیادی؛ کامران عیدی پور. "بررسی ارتباط سبک حمایتی- استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه". نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3 ،1 ، 1395، 11-22. magiran.com/p1549514
Homyoun Abbasi; Mahin Sayadi; Kamran Eydi Pour. "The Correlation between the Coach Autonomy-Supportive Behaviors with the Coach-Athlete Relationship in adolescent athletes of Kermanshah city", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 3, 1, 2016, 11-22. magiran.com/p1549514
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال