ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره بهرامی، وحید روحی، عبدالرحمان محمدخانی، سعید ریزی، (1395). بهبود کیفیت گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) با کاربرد ورمی کمپوست و سبوس برنج در بستر بام سبز، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، 157-166. magiran.com/p1549533
Tahereh Bahrami, Vahid Rouhi, Abdalrahman Mohammad Khani, Saeid Reezi, (2016). Quality of pink evening primrose (Oenothera speciosa Rosea) improved by application of vermicompost and rice hull in green roof medium, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), 157-166. magiran.com/p1549533
طاهره بهرامی، وحید روحی، عبدالرحمان محمدخانی، سعید ریزی، بهبود کیفیت گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) با کاربرد ورمی کمپوست و سبوس برنج در بستر بام سبز. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(1): 157-166. magiran.com/p1549533
Tahereh Bahrami, Vahid Rouhi, Abdalrahman Mohammad Khani, Saeid Reezi, Quality of pink evening primrose (Oenothera speciosa Rosea) improved by application of vermicompost and rice hull in green roof medium, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2016; 47(1): 157-166. magiran.com/p1549533
طاهره بهرامی، وحید روحی، عبدالرحمان محمدخانی، سعید ریزی، "بهبود کیفیت گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) با کاربرد ورمی کمپوست و سبوس برنج در بستر بام سبز"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 1 (1395): 157-166. magiran.com/p1549533
Tahereh Bahrami, Vahid Rouhi, Abdalrahman Mohammad Khani, Saeid Reezi, "Quality of pink evening primrose (Oenothera speciosa Rosea) improved by application of vermicompost and rice hull in green roof medium", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.1 (2016): 157-166. magiran.com/p1549533
طاهره بهرامی، وحید روحی، عبدالرحمان محمدخانی، سعید ریزی، (1395). 'بهبود کیفیت گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) با کاربرد ورمی کمپوست و سبوس برنج در بستر بام سبز'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، صص.157-166. magiran.com/p1549533
Tahereh Bahrami, Vahid Rouhi, Abdalrahman Mohammad Khani, Saeid Reezi, (2016). 'Quality of pink evening primrose (Oenothera speciosa Rosea) improved by application of vermicompost and rice hull in green roof medium', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), pp.157-166. magiran.com/p1549533
طاهره بهرامی؛ وحید روحی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ سعید ریزی. "بهبود کیفیت گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) با کاربرد ورمی کمپوست و سبوس برنج در بستر بام سبز". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،1 ، 1395، 157-166. magiran.com/p1549533
Tahereh Bahrami; Vahid Rouhi; Abdalrahman Mohammad Khani; Saeid Reezi. "Quality of pink evening primrose (Oenothera speciosa Rosea) improved by application of vermicompost and rice hull in green roof medium", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 1, 2016, 157-166. magiran.com/p1549533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال