ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالستار دارابی، (1395). بررسی تاثیر تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بر زودرسی و برخی از صفات جمعیت های پیاز در استان خوزستان، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، 145-156. magiran.com/p1549534
Abdolsattar Darabi, (2016). Effects of transplanting date of onion set and transplant on earliness and some characteristics of onion populations in Khuzestan province, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), 145-156. magiran.com/p1549534
عبدالستار دارابی، بررسی تاثیر تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بر زودرسی و برخی از صفات جمعیت های پیاز در استان خوزستان. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(1): 145-156. magiran.com/p1549534
Abdolsattar Darabi, Effects of transplanting date of onion set and transplant on earliness and some characteristics of onion populations in Khuzestan province, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2016; 47(1): 145-156. magiran.com/p1549534
عبدالستار دارابی، "بررسی تاثیر تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بر زودرسی و برخی از صفات جمعیت های پیاز در استان خوزستان"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 1 (1395): 145-156. magiran.com/p1549534
Abdolsattar Darabi, "Effects of transplanting date of onion set and transplant on earliness and some characteristics of onion populations in Khuzestan province", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.1 (2016): 145-156. magiran.com/p1549534
عبدالستار دارابی، (1395). 'بررسی تاثیر تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بر زودرسی و برخی از صفات جمعیت های پیاز در استان خوزستان'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، صص.145-156. magiran.com/p1549534
Abdolsattar Darabi, (2016). 'Effects of transplanting date of onion set and transplant on earliness and some characteristics of onion populations in Khuzestan province', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), pp.145-156. magiran.com/p1549534
عبدالستار دارابی. "بررسی تاثیر تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بر زودرسی و برخی از صفات جمعیت های پیاز در استان خوزستان". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،1 ، 1395، 145-156. magiran.com/p1549534
Abdolsattar Darabi. "Effects of transplanting date of onion set and transplant on earliness and some characteristics of onion populations in Khuzestan province", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 1, 2016, 145-156. magiran.com/p1549534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال