ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته خسروی نژاد، حمید عبداللهی ، بهاره کاشفی، مریم حسنی، زینب صالحی، (1395). بررسی ریزازدیادی درون شیشه ای برخی از رقم های امیدبخش ' به (Cydonia oblonga Mill.)، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، 135-144. magiran.com/p1549535
Fereshteh Khosravinezhad, Hamid Abdollahi, Bahareh Kashefi, Maryam Hassani, Zeynab Salehi, (2016). Study on in vitro propagation of some promising quince (Cydonia oblonga) cultivars, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), 135-144. magiran.com/p1549535
فرشته خسروی نژاد، حمید عبداللهی ، بهاره کاشفی، مریم حسنی، زینب صالحی، بررسی ریزازدیادی درون شیشه ای برخی از رقم های امیدبخش ' به (Cydonia oblonga Mill.). مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(1): 135-144. magiran.com/p1549535
Fereshteh Khosravinezhad, Hamid Abdollahi, Bahareh Kashefi, Maryam Hassani, Zeynab Salehi, Study on in vitro propagation of some promising quince (Cydonia oblonga) cultivars, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2016; 47(1): 135-144. magiran.com/p1549535
فرشته خسروی نژاد، حمید عبداللهی ، بهاره کاشفی، مریم حسنی، زینب صالحی، "بررسی ریزازدیادی درون شیشه ای برخی از رقم های امیدبخش ' به (Cydonia oblonga Mill.)"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 1 (1395): 135-144. magiran.com/p1549535
Fereshteh Khosravinezhad, Hamid Abdollahi, Bahareh Kashefi, Maryam Hassani, Zeynab Salehi, "Study on in vitro propagation of some promising quince (Cydonia oblonga) cultivars", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.1 (2016): 135-144. magiran.com/p1549535
فرشته خسروی نژاد، حمید عبداللهی ، بهاره کاشفی، مریم حسنی، زینب صالحی، (1395). 'بررسی ریزازدیادی درون شیشه ای برخی از رقم های امیدبخش ' به (Cydonia oblonga Mill.)'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، صص.135-144. magiran.com/p1549535
Fereshteh Khosravinezhad, Hamid Abdollahi, Bahareh Kashefi, Maryam Hassani, Zeynab Salehi, (2016). 'Study on in vitro propagation of some promising quince (Cydonia oblonga) cultivars', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), pp.135-144. magiran.com/p1549535
فرشته خسروی نژاد؛ حمید عبداللهی ؛ بهاره کاشفی؛ مریم حسنی؛ زینب صالحی. "بررسی ریزازدیادی درون شیشه ای برخی از رقم های امیدبخش ' به (Cydonia oblonga Mill.)". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،1 ، 1395، 135-144. magiran.com/p1549535
Fereshteh Khosravinezhad; Hamid Abdollahi; Bahareh Kashefi; Maryam Hassani; Zeynab Salehi. "Study on in vitro propagation of some promising quince (Cydonia oblonga) cultivars", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 1, 2016, 135-144. magiran.com/p1549535
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال