ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیرین نصرالله پورمقدم، حمیدرضا کریمی ، علی اکبر محمدی میریک، محمدحسین شمشیری، (1395). بررسی تنوع ساختارظاهری درون توده ای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال های حاصل از آن ها در رقم پسته بادامی ریز زرند، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، 119-127. magiran.com/p1549537
Shirin Nasrolah Pourmoghadam, Hamidreza Karimi, Ali Akbar Mohammadi Mirik, Mohammad Hossein Shamshiri, (2016). An investigation on morphological diversity and of correlation seed characteristics with seedlings in a mass of pistachio seed (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz- Zarand), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), 119-127. magiran.com/p1549537
شیرین نصرالله پورمقدم، حمیدرضا کریمی ، علی اکبر محمدی میریک، محمدحسین شمشیری، بررسی تنوع ساختارظاهری درون توده ای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال های حاصل از آن ها در رقم پسته بادامی ریز زرند. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(1): 119-127. magiran.com/p1549537
Shirin Nasrolah Pourmoghadam, Hamidreza Karimi, Ali Akbar Mohammadi Mirik, Mohammad Hossein Shamshiri, An investigation on morphological diversity and of correlation seed characteristics with seedlings in a mass of pistachio seed (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz- Zarand), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2016; 47(1): 119-127. magiran.com/p1549537
شیرین نصرالله پورمقدم، حمیدرضا کریمی ، علی اکبر محمدی میریک، محمدحسین شمشیری، "بررسی تنوع ساختارظاهری درون توده ای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال های حاصل از آن ها در رقم پسته بادامی ریز زرند"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 1 (1395): 119-127. magiran.com/p1549537
Shirin Nasrolah Pourmoghadam, Hamidreza Karimi, Ali Akbar Mohammadi Mirik, Mohammad Hossein Shamshiri, "An investigation on morphological diversity and of correlation seed characteristics with seedlings in a mass of pistachio seed (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz- Zarand)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.1 (2016): 119-127. magiran.com/p1549537
شیرین نصرالله پورمقدم، حمیدرضا کریمی ، علی اکبر محمدی میریک، محمدحسین شمشیری، (1395). 'بررسی تنوع ساختارظاهری درون توده ای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال های حاصل از آن ها در رقم پسته بادامی ریز زرند'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، صص.119-127. magiran.com/p1549537
Shirin Nasrolah Pourmoghadam, Hamidreza Karimi, Ali Akbar Mohammadi Mirik, Mohammad Hossein Shamshiri, (2016). 'An investigation on morphological diversity and of correlation seed characteristics with seedlings in a mass of pistachio seed (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz- Zarand)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), pp.119-127. magiran.com/p1549537
شیرین نصرالله پورمقدم؛ حمیدرضا کریمی ؛ علی اکبر محمدی میریک؛ محمدحسین شمشیری. "بررسی تنوع ساختارظاهری درون توده ای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال های حاصل از آن ها در رقم پسته بادامی ریز زرند". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،1 ، 1395، 119-127. magiran.com/p1549537
Shirin Nasrolah Pourmoghadam; Hamidreza Karimi; Ali Akbar Mohammadi Mirik; Mohammad Hossein Shamshiri. "An investigation on morphological diversity and of correlation seed characteristics with seedlings in a mass of pistachio seed (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz- Zarand)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 1, 2016, 119-127. magiran.com/p1549537
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال