ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه برجی، معظم حسن پور اصیل، عاطفه صبوری، (1395). تاثیر اسل، ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریدنی مریم (Polianthes tuberosa L.)، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، 93-103. magiran.com/p1549539
Nafiseh Borji, Moazzam Hassanpour Asil, Atefeh Sabouri, (2016). Effect of accel, sucrose and thyme oil on vase life and postharvest quality of tuberose (Polianthes tuberosa L.) cut flower, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), 93-103. magiran.com/p1549539
نفیسه برجی، معظم حسن پور اصیل، عاطفه صبوری، تاثیر اسل، ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریدنی مریم (Polianthes tuberosa L.). مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(1): 93-103. magiran.com/p1549539
Nafiseh Borji, Moazzam Hassanpour Asil, Atefeh Sabouri, Effect of accel, sucrose and thyme oil on vase life and postharvest quality of tuberose (Polianthes tuberosa L.) cut flower, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2016; 47(1): 93-103. magiran.com/p1549539
نفیسه برجی، معظم حسن پور اصیل، عاطفه صبوری، "تاثیر اسل، ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریدنی مریم (Polianthes tuberosa L.)"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 1 (1395): 93-103. magiran.com/p1549539
Nafiseh Borji, Moazzam Hassanpour Asil, Atefeh Sabouri, "Effect of accel, sucrose and thyme oil on vase life and postharvest quality of tuberose (Polianthes tuberosa L.) cut flower", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.1 (2016): 93-103. magiran.com/p1549539
نفیسه برجی، معظم حسن پور اصیل، عاطفه صبوری، (1395). 'تاثیر اسل، ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریدنی مریم (Polianthes tuberosa L.)'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، صص.93-103. magiran.com/p1549539
Nafiseh Borji, Moazzam Hassanpour Asil, Atefeh Sabouri, (2016). 'Effect of accel, sucrose and thyme oil on vase life and postharvest quality of tuberose (Polianthes tuberosa L.) cut flower', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), pp.93-103. magiran.com/p1549539
نفیسه برجی؛ معظم حسن پور اصیل؛ عاطفه صبوری. "تاثیر اسل، ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریدنی مریم (Polianthes tuberosa L.)". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،1 ، 1395، 93-103. magiran.com/p1549539
Nafiseh Borji; Moazzam Hassanpour Asil; Atefeh Sabouri. "Effect of accel, sucrose and thyme oil on vase life and postharvest quality of tuberose (Polianthes tuberosa L.) cut flower", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 1, 2016, 93-103. magiran.com/p1549539
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال