ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه نوروزی فاز ، سید حسین میردهقان، حمیدرضا کریمی، حسین علایی، (1395). تاثیر اسانس های تیمول و منتول به همراه بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، 81-91. magiran.com/p1549540
Fatemeh Norouzi Faz, Seyed Hossein Mirdehghan, Hamidreza Karimi, Hossein Alaei, (2016). Eeffect of thymol and menthol essential oils combined with packaging with celofan on the maintenance of postharvest quality of strawberry cv. Parus, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), 81-91. magiran.com/p1549540
فاطمه نوروزی فاز ، سید حسین میردهقان، حمیدرضا کریمی، حسین علایی، تاثیر اسانس های تیمول و منتول به همراه بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(1): 81-91. magiran.com/p1549540
Fatemeh Norouzi Faz, Seyed Hossein Mirdehghan, Hamidreza Karimi, Hossein Alaei, Eeffect of thymol and menthol essential oils combined with packaging with celofan on the maintenance of postharvest quality of strawberry cv. Parus, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2016; 47(1): 81-91. magiran.com/p1549540
فاطمه نوروزی فاز ، سید حسین میردهقان، حمیدرضا کریمی، حسین علایی، "تاثیر اسانس های تیمول و منتول به همراه بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 1 (1395): 81-91. magiran.com/p1549540
Fatemeh Norouzi Faz, Seyed Hossein Mirdehghan, Hamidreza Karimi, Hossein Alaei, "Eeffect of thymol and menthol essential oils combined with packaging with celofan on the maintenance of postharvest quality of strawberry cv. Parus", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.1 (2016): 81-91. magiran.com/p1549540
فاطمه نوروزی فاز ، سید حسین میردهقان، حمیدرضا کریمی، حسین علایی، (1395). 'تاثیر اسانس های تیمول و منتول به همراه بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، صص.81-91. magiran.com/p1549540
Fatemeh Norouzi Faz, Seyed Hossein Mirdehghan, Hamidreza Karimi, Hossein Alaei, (2016). 'Eeffect of thymol and menthol essential oils combined with packaging with celofan on the maintenance of postharvest quality of strawberry cv. Parus', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), pp.81-91. magiran.com/p1549540
فاطمه نوروزی فاز ؛ سید حسین میردهقان؛ حمیدرضا کریمی؛ حسین علایی. "تاثیر اسانس های تیمول و منتول به همراه بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،1 ، 1395، 81-91. magiran.com/p1549540
Fatemeh Norouzi Faz; Seyed Hossein Mirdehghan; Hamidreza Karimi; Hossein Alaei. "Eeffect of thymol and menthol essential oils combined with packaging with celofan on the maintenance of postharvest quality of strawberry cv. Parus", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 1, 2016, 81-91. magiran.com/p1549540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال