ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب محسنی ، حسین صادقی، مجتبی محمودی، (1395). تاثیر هرس تابستانه و محلول پاشی کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی (Actinidia deliciosa cv.Hayward)، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، 71-79. magiran.com/p1549541
Zeynab Mohseni, Hossein Sadeghi, Mojtaba Mahmoodi, (2016). Summer pruning and calcium chloride sprays affect quantitative and qualitative characteristics of kiwifruit (Actinidia deliciosa cv.Hayward), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), 71-79. magiran.com/p1549541
زینب محسنی ، حسین صادقی، مجتبی محمودی، تاثیر هرس تابستانه و محلول پاشی کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی (Actinidia deliciosa cv.Hayward). مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(1): 71-79. magiran.com/p1549541
Zeynab Mohseni, Hossein Sadeghi, Mojtaba Mahmoodi, Summer pruning and calcium chloride sprays affect quantitative and qualitative characteristics of kiwifruit (Actinidia deliciosa cv.Hayward), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2016; 47(1): 71-79. magiran.com/p1549541
زینب محسنی ، حسین صادقی، مجتبی محمودی، "تاثیر هرس تابستانه و محلول پاشی کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی (Actinidia deliciosa cv.Hayward)"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 1 (1395): 71-79. magiran.com/p1549541
Zeynab Mohseni, Hossein Sadeghi, Mojtaba Mahmoodi, "Summer pruning and calcium chloride sprays affect quantitative and qualitative characteristics of kiwifruit (Actinidia deliciosa cv.Hayward)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.1 (2016): 71-79. magiran.com/p1549541
زینب محسنی ، حسین صادقی، مجتبی محمودی، (1395). 'تاثیر هرس تابستانه و محلول پاشی کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی (Actinidia deliciosa cv.Hayward)'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، صص.71-79. magiran.com/p1549541
Zeynab Mohseni, Hossein Sadeghi, Mojtaba Mahmoodi, (2016). 'Summer pruning and calcium chloride sprays affect quantitative and qualitative characteristics of kiwifruit (Actinidia deliciosa cv.Hayward)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), pp.71-79. magiran.com/p1549541
زینب محسنی ؛ حسین صادقی؛ مجتبی محمودی. "تاثیر هرس تابستانه و محلول پاشی کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی (Actinidia deliciosa cv.Hayward)". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،1 ، 1395، 71-79. magiran.com/p1549541
Zeynab Mohseni; Hossein Sadeghi; Mojtaba Mahmoodi. "Summer pruning and calcium chloride sprays affect quantitative and qualitative characteristics of kiwifruit (Actinidia deliciosa cv.Hayward)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 1, 2016, 71-79. magiran.com/p1549541
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال