ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بهزاد امیری، پرویز رضوانی مقدم ، محسن جهان، (1395). مطالعه صفات مورفولوژیک موثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم های مختلف گیاهی، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، 55-69. magiran.com/p1549543
Mohammad Behzad Amiri, Parviz Rezvani Moghaddam, Mohsen Jahan, (2016). Study the morphological characteristics affecting yield of Echium amoenum under different organic and chemical fertilizers and plant densities, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), 55-69. magiran.com/p1549543
محمد بهزاد امیری، پرویز رضوانی مقدم ، محسن جهان، مطالعه صفات مورفولوژیک موثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم های مختلف گیاهی. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(1): 55-69. magiran.com/p1549543
Mohammad Behzad Amiri, Parviz Rezvani Moghaddam, Mohsen Jahan, Study the morphological characteristics affecting yield of Echium amoenum under different organic and chemical fertilizers and plant densities, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2016; 47(1): 55-69. magiran.com/p1549543
محمد بهزاد امیری، پرویز رضوانی مقدم ، محسن جهان، "مطالعه صفات مورفولوژیک موثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم های مختلف گیاهی"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 1 (1395): 55-69. magiran.com/p1549543
Mohammad Behzad Amiri, Parviz Rezvani Moghaddam, Mohsen Jahan, "Study the morphological characteristics affecting yield of Echium amoenum under different organic and chemical fertilizers and plant densities", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.1 (2016): 55-69. magiran.com/p1549543
محمد بهزاد امیری، پرویز رضوانی مقدم ، محسن جهان، (1395). 'مطالعه صفات مورفولوژیک موثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم های مختلف گیاهی'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، صص.55-69. magiran.com/p1549543
Mohammad Behzad Amiri, Parviz Rezvani Moghaddam, Mohsen Jahan, (2016). 'Study the morphological characteristics affecting yield of Echium amoenum under different organic and chemical fertilizers and plant densities', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), pp.55-69. magiran.com/p1549543
محمد بهزاد امیری؛ پرویز رضوانی مقدم ؛ محسن جهان. "مطالعه صفات مورفولوژیک موثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم های مختلف گیاهی". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،1 ، 1395، 55-69. magiran.com/p1549543
Mohammad Behzad Amiri; Parviz Rezvani Moghaddam; Mohsen Jahan. "Study the morphological characteristics affecting yield of Echium amoenum under different organic and chemical fertilizers and plant densities", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 1, 2016, 55-69. magiran.com/p1549543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال