ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده مریم موسوی فتاح، حسن ساری خانی، (1395). تاثیر کیفیت نور و برخی تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی و ریشه زایی درون شیشه ای پایه گلابی OH×F333، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، 45-54. magiran.com/p1549545
Seyed Maryam Mousavifattah, Hassan Sarikhani, (2016). Influence of light quality and some growth regulators on in vitro shoot proliferation and rooting of pear rootstock OH×F333, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), 45-54. magiran.com/p1549545
سیده مریم موسوی فتاح، حسن ساری خانی، تاثیر کیفیت نور و برخی تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی و ریشه زایی درون شیشه ای پایه گلابی OH×F333. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(1): 45-54. magiran.com/p1549545
Seyed Maryam Mousavifattah, Hassan Sarikhani, Influence of light quality and some growth regulators on in vitro shoot proliferation and rooting of pear rootstock OH×F333, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2016; 47(1): 45-54. magiran.com/p1549545
سیده مریم موسوی فتاح، حسن ساری خانی، "تاثیر کیفیت نور و برخی تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی و ریشه زایی درون شیشه ای پایه گلابی OH×F333"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 1 (1395): 45-54. magiran.com/p1549545
Seyed Maryam Mousavifattah, Hassan Sarikhani, "Influence of light quality and some growth regulators on in vitro shoot proliferation and rooting of pear rootstock OH×F333", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.1 (2016): 45-54. magiran.com/p1549545
سیده مریم موسوی فتاح، حسن ساری خانی، (1395). 'تاثیر کیفیت نور و برخی تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی و ریشه زایی درون شیشه ای پایه گلابی OH×F333'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، صص.45-54. magiran.com/p1549545
Seyed Maryam Mousavifattah, Hassan Sarikhani, (2016). 'Influence of light quality and some growth regulators on in vitro shoot proliferation and rooting of pear rootstock OH×F333', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), pp.45-54. magiran.com/p1549545
سیده مریم موسوی فتاح؛ حسن ساری خانی. "تاثیر کیفیت نور و برخی تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی و ریشه زایی درون شیشه ای پایه گلابی OH×F333". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،1 ، 1395، 45-54. magiran.com/p1549545
Seyed Maryam Mousavifattah; Hassan Sarikhani. "Influence of light quality and some growth regulators on in vitro shoot proliferation and rooting of pear rootstock OH×F333", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 1, 2016, 45-54. magiran.com/p1549545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال