ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد دولتی بانه، (1395). بررسی تغییرپذیری های عناصر غذایی، ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک در چند رقم و دورگه بین گونه ای انگور در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، 33-44. magiran.com/p1549547
Hamed Dolati Baneh, (2016). Salinity effects on plant tissue nutritional status as well as growth and physiological factors in some cultivars and interspecies hybrids of grape, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), 33-44. magiran.com/p1549547
حامد دولتی بانه، بررسی تغییرپذیری های عناصر غذایی، ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک در چند رقم و دورگه بین گونه ای انگور در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(1): 33-44. magiran.com/p1549547
Hamed Dolati Baneh, Salinity effects on plant tissue nutritional status as well as growth and physiological factors in some cultivars and interspecies hybrids of grape, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2016; 47(1): 33-44. magiran.com/p1549547
حامد دولتی بانه، "بررسی تغییرپذیری های عناصر غذایی، ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک در چند رقم و دورگه بین گونه ای انگور در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 1 (1395): 33-44. magiran.com/p1549547
Hamed Dolati Baneh, "Salinity effects on plant tissue nutritional status as well as growth and physiological factors in some cultivars and interspecies hybrids of grape", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.1 (2016): 33-44. magiran.com/p1549547
حامد دولتی بانه، (1395). 'بررسی تغییرپذیری های عناصر غذایی، ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک در چند رقم و دورگه بین گونه ای انگور در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، صص.33-44. magiran.com/p1549547
Hamed Dolati Baneh, (2016). 'Salinity effects on plant tissue nutritional status as well as growth and physiological factors in some cultivars and interspecies hybrids of grape', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), pp.33-44. magiran.com/p1549547
حامد دولتی بانه. "بررسی تغییرپذیری های عناصر غذایی، ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک در چند رقم و دورگه بین گونه ای انگور در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،1 ، 1395، 33-44. magiran.com/p1549547
Hamed Dolati Baneh. "Salinity effects on plant tissue nutritional status as well as growth and physiological factors in some cultivars and interspecies hybrids of grape", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 1, 2016, 33-44. magiran.com/p1549547
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال