ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هاجر مرادی پور، محمدحسین آبنوسی ، محمدرضا امیرجانی، مجید مهدیه، (1395). تاثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینه گیاه پریوش (Catharanthus roseus)، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، 21-31. magiran.com/p1549549
Hajar Moradipoor, Mohammad H. Abnosi, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh, (2016). The effect of cadmium on viability and activity of some of the antioxidant enzymes in the callus of Catharanthus roseus, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), 21-31. magiran.com/p1549549
هاجر مرادی پور، محمدحسین آبنوسی ، محمدرضا امیرجانی، مجید مهدیه، تاثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینه گیاه پریوش (Catharanthus roseus). مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(1): 21-31. magiran.com/p1549549
Hajar Moradipoor, Mohammad H. Abnosi, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh, The effect of cadmium on viability and activity of some of the antioxidant enzymes in the callus of Catharanthus roseus, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2016; 47(1): 21-31. magiran.com/p1549549
هاجر مرادی پور، محمدحسین آبنوسی ، محمدرضا امیرجانی، مجید مهدیه، "تاثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینه گیاه پریوش (Catharanthus roseus)"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 1 (1395): 21-31. magiran.com/p1549549
Hajar Moradipoor, Mohammad H. Abnosi, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh, "The effect of cadmium on viability and activity of some of the antioxidant enzymes in the callus of Catharanthus roseus", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.1 (2016): 21-31. magiran.com/p1549549
هاجر مرادی پور، محمدحسین آبنوسی ، محمدرضا امیرجانی، مجید مهدیه، (1395). 'تاثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینه گیاه پریوش (Catharanthus roseus)'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(1)، صص.21-31. magiran.com/p1549549
Hajar Moradipoor, Mohammad H. Abnosi, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh, (2016). 'The effect of cadmium on viability and activity of some of the antioxidant enzymes in the callus of Catharanthus roseus', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(1), pp.21-31. magiran.com/p1549549
هاجر مرادی پور؛ محمدحسین آبنوسی ؛ محمدرضا امیرجانی؛ مجید مهدیه. "تاثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینه گیاه پریوش (Catharanthus roseus)". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،1 ، 1395، 21-31. magiran.com/p1549549
Hajar Moradipoor; Mohammad H. Abnosi; Mohammadreza Amirjani; Majid Mahdiyeh. "The effect of cadmium on viability and activity of some of the antioxidant enzymes in the callus of Catharanthus roseus", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 1, 2016, 21-31. magiran.com/p1549549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال