ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن احرام پوش، محسن حسامی آرانی، محمد تقی قانعیان، اصغر ابراهیمی، مسعود شفیعی، (1395). شناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماند صنعتی مجتمع فولاد کویر براساس کنوانسیون بازل و RCRA، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، 79-90. magiran.com/p1549996
Mohammad Hasan Ehrampoush, Mohsen Hesami Arani , Mohammad Taghi Ghaneian, Asghar Ebrahimi, Masoud Shafiee, (2016). Identification, classification and management of industrial waste in Kavir steel complex according to the Bazel convention and RCRA, Journal of Health and Safety at Work, 6(2), 79-90. magiran.com/p1549996
محمدحسن احرام پوش، محسن حسامی آرانی، محمد تقی قانعیان، اصغر ابراهیمی، مسعود شفیعی، شناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماند صنعتی مجتمع فولاد کویر براساس کنوانسیون بازل و RCRA. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1395؛ 6(2): 79-90. magiran.com/p1549996
Mohammad Hasan Ehrampoush, Mohsen Hesami Arani , Mohammad Taghi Ghaneian, Asghar Ebrahimi, Masoud Shafiee, Identification, classification and management of industrial waste in Kavir steel complex according to the Bazel convention and RCRA, Journal of Health and Safety at Work, 2016; 6(2): 79-90. magiran.com/p1549996
محمدحسن احرام پوش، محسن حسامی آرانی، محمد تقی قانعیان، اصغر ابراهیمی، مسعود شفیعی، "شناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماند صنعتی مجتمع فولاد کویر براساس کنوانسیون بازل و RCRA"، مجله بهداشت و ایمنی کار 6، شماره 2 (1395): 79-90. magiran.com/p1549996
Mohammad Hasan Ehrampoush, Mohsen Hesami Arani , Mohammad Taghi Ghaneian, Asghar Ebrahimi, Masoud Shafiee, "Identification, classification and management of industrial waste in Kavir steel complex according to the Bazel convention and RCRA", Journal of Health and Safety at Work 6, no.2 (2016): 79-90. magiran.com/p1549996
محمدحسن احرام پوش، محسن حسامی آرانی، محمد تقی قانعیان، اصغر ابراهیمی، مسعود شفیعی، (1395). 'شناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماند صنعتی مجتمع فولاد کویر براساس کنوانسیون بازل و RCRA'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، صص.79-90. magiran.com/p1549996
Mohammad Hasan Ehrampoush, Mohsen Hesami Arani , Mohammad Taghi Ghaneian, Asghar Ebrahimi, Masoud Shafiee, (2016). 'Identification, classification and management of industrial waste in Kavir steel complex according to the Bazel convention and RCRA', Journal of Health and Safety at Work, 6(2), pp.79-90. magiran.com/p1549996
محمدحسن احرام پوش؛ محسن حسامی آرانی؛ محمد تقی قانعیان؛ اصغر ابراهیمی؛ مسعود شفیعی. "شناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماند صنعتی مجتمع فولاد کویر براساس کنوانسیون بازل و RCRA". مجله بهداشت و ایمنی کار، 6 ،2 ، 1395، 79-90. magiran.com/p1549996
Mohammad Hasan Ehrampoush; Mohsen Hesami Arani ; Mohammad Taghi Ghaneian; Asghar Ebrahimi; Masoud Shafiee. "Identification, classification and management of industrial waste in Kavir steel complex according to the Bazel convention and RCRA", Journal of Health and Safety at Work, 6, 2, 2016, 79-90. magiran.com/p1549996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال