ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حاج آقازاده، حسین مروی میلان، فاطمه فرخی، سمیرا اروجلو، (1395). ارزیابی جو ایمنی از دیدگاه پرستاران در یکی از بیمارستان های شهر ارومیه در سال 1393، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، 69-78. magiran.com/p1549997
Mohammad Hajaghazadeh , Hossein Marvimilan, Fatemeh Farrokhi, Samira Orujlu, (2016). Survey of safety climate from the viewpoints of nurses working in one of the hospitals in Urmia city, Iran, in 2014, Journal of Health and Safety at Work, 6(2), 69-78. magiran.com/p1549997
محمد حاج آقازاده، حسین مروی میلان، فاطمه فرخی، سمیرا اروجلو، ارزیابی جو ایمنی از دیدگاه پرستاران در یکی از بیمارستان های شهر ارومیه در سال 1393. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1395؛ 6(2): 69-78. magiran.com/p1549997
Mohammad Hajaghazadeh , Hossein Marvimilan, Fatemeh Farrokhi, Samira Orujlu, Survey of safety climate from the viewpoints of nurses working in one of the hospitals in Urmia city, Iran, in 2014, Journal of Health and Safety at Work, 2016; 6(2): 69-78. magiran.com/p1549997
محمد حاج آقازاده، حسین مروی میلان، فاطمه فرخی، سمیرا اروجلو، "ارزیابی جو ایمنی از دیدگاه پرستاران در یکی از بیمارستان های شهر ارومیه در سال 1393"، مجله بهداشت و ایمنی کار 6، شماره 2 (1395): 69-78. magiran.com/p1549997
Mohammad Hajaghazadeh , Hossein Marvimilan, Fatemeh Farrokhi, Samira Orujlu, "Survey of safety climate from the viewpoints of nurses working in one of the hospitals in Urmia city, Iran, in 2014", Journal of Health and Safety at Work 6, no.2 (2016): 69-78. magiran.com/p1549997
محمد حاج آقازاده، حسین مروی میلان، فاطمه فرخی، سمیرا اروجلو، (1395). 'ارزیابی جو ایمنی از دیدگاه پرستاران در یکی از بیمارستان های شهر ارومیه در سال 1393'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، صص.69-78. magiran.com/p1549997
Mohammad Hajaghazadeh , Hossein Marvimilan, Fatemeh Farrokhi, Samira Orujlu, (2016). 'Survey of safety climate from the viewpoints of nurses working in one of the hospitals in Urmia city, Iran, in 2014', Journal of Health and Safety at Work, 6(2), pp.69-78. magiran.com/p1549997
محمد حاج آقازاده؛ حسین مروی میلان؛ فاطمه فرخی؛ سمیرا اروجلو. "ارزیابی جو ایمنی از دیدگاه پرستاران در یکی از بیمارستان های شهر ارومیه در سال 1393". مجله بهداشت و ایمنی کار، 6 ،2 ، 1395، 69-78. magiran.com/p1549997
Mohammad Hajaghazadeh ; Hossein Marvimilan; Fatemeh Farrokhi; Samira Orujlu. "Survey of safety climate from the viewpoints of nurses working in one of the hospitals in Urmia city, Iran, in 2014", Journal of Health and Safety at Work, 6, 2, 2016, 69-78. magiran.com/p1549997
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال