ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارسلان یوسف زاده، عادل مظلومی، میلاد عباسی، آرش اکبرزاده، (1395). بررسی ارتباط بارکاری با شکست های شناختی در میان پرستاران شاغل در بیمارستان های امام خمینی (ره) و ولیعصر(عج) تهران، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، 57-68. magiran.com/p1549998
Arsalan Yousef Zade, Adel Mazloumi , Milad Abbasi, Arash Akbar Zade, (2016). Investigating the relationship between cognitive failures and workload among nurses of Imam Khomeini and Vali-e-Asr hospitals in Tehran, Journal of Health and Safety at Work, 6(2), 57-68. magiran.com/p1549998
ارسلان یوسف زاده، عادل مظلومی، میلاد عباسی، آرش اکبرزاده، بررسی ارتباط بارکاری با شکست های شناختی در میان پرستاران شاغل در بیمارستان های امام خمینی (ره) و ولیعصر(عج) تهران. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1395؛ 6(2): 57-68. magiran.com/p1549998
Arsalan Yousef Zade, Adel Mazloumi , Milad Abbasi, Arash Akbar Zade, Investigating the relationship between cognitive failures and workload among nurses of Imam Khomeini and Vali-e-Asr hospitals in Tehran, Journal of Health and Safety at Work, 2016; 6(2): 57-68. magiran.com/p1549998
ارسلان یوسف زاده، عادل مظلومی، میلاد عباسی، آرش اکبرزاده، "بررسی ارتباط بارکاری با شکست های شناختی در میان پرستاران شاغل در بیمارستان های امام خمینی (ره) و ولیعصر(عج) تهران"، مجله بهداشت و ایمنی کار 6، شماره 2 (1395): 57-68. magiran.com/p1549998
Arsalan Yousef Zade, Adel Mazloumi , Milad Abbasi, Arash Akbar Zade, "Investigating the relationship between cognitive failures and workload among nurses of Imam Khomeini and Vali-e-Asr hospitals in Tehran", Journal of Health and Safety at Work 6, no.2 (2016): 57-68. magiran.com/p1549998
ارسلان یوسف زاده، عادل مظلومی، میلاد عباسی، آرش اکبرزاده، (1395). 'بررسی ارتباط بارکاری با شکست های شناختی در میان پرستاران شاغل در بیمارستان های امام خمینی (ره) و ولیعصر(عج) تهران'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، صص.57-68. magiran.com/p1549998
Arsalan Yousef Zade, Adel Mazloumi , Milad Abbasi, Arash Akbar Zade, (2016). 'Investigating the relationship between cognitive failures and workload among nurses of Imam Khomeini and Vali-e-Asr hospitals in Tehran', Journal of Health and Safety at Work, 6(2), pp.57-68. magiran.com/p1549998
ارسلان یوسف زاده؛ عادل مظلومی؛ میلاد عباسی؛ آرش اکبرزاده. "بررسی ارتباط بارکاری با شکست های شناختی در میان پرستاران شاغل در بیمارستان های امام خمینی (ره) و ولیعصر(عج) تهران". مجله بهداشت و ایمنی کار، 6 ،2 ، 1395، 57-68. magiran.com/p1549998
Arsalan Yousef Zade; Adel Mazloumi ; Milad Abbasi; Arash Akbar Zade. "Investigating the relationship between cognitive failures and workload among nurses of Imam Khomeini and Vali-e-Asr hospitals in Tehran", Journal of Health and Safety at Work, 6, 2, 2016, 57-68. magiran.com/p1549998
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال