ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی جمشیدی راستانی، فرشید قربانی شهنا ، عبدالرحمن بهرامی، سمیه حسینی، (1395). ارزیابی عملکرد سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار اکسید آهن (II) در یک واحد آهن سازی، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، 43-56. magiran.com/p1549999
Mahdi Jamshidi Rastani, Farshid Ghorbani Shahna , Abdolrahman Bahrami, Somayeh Hosseini, (2016). Evaluation of local exhaust ventilation system performance for control of Fe2O3 dust at an iron making unit, Journal of Health and Safety at Work, 6(2), 43-56. magiran.com/p1549999
مهدی جمشیدی راستانی، فرشید قربانی شهنا ، عبدالرحمن بهرامی، سمیه حسینی، ارزیابی عملکرد سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار اکسید آهن (II) در یک واحد آهن سازی. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1395؛ 6(2): 43-56. magiran.com/p1549999
Mahdi Jamshidi Rastani, Farshid Ghorbani Shahna , Abdolrahman Bahrami, Somayeh Hosseini, Evaluation of local exhaust ventilation system performance for control of Fe2O3 dust at an iron making unit, Journal of Health and Safety at Work, 2016; 6(2): 43-56. magiran.com/p1549999
مهدی جمشیدی راستانی، فرشید قربانی شهنا ، عبدالرحمن بهرامی، سمیه حسینی، "ارزیابی عملکرد سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار اکسید آهن (II) در یک واحد آهن سازی"، مجله بهداشت و ایمنی کار 6، شماره 2 (1395): 43-56. magiran.com/p1549999
Mahdi Jamshidi Rastani, Farshid Ghorbani Shahna , Abdolrahman Bahrami, Somayeh Hosseini, "Evaluation of local exhaust ventilation system performance for control of Fe2O3 dust at an iron making unit", Journal of Health and Safety at Work 6, no.2 (2016): 43-56. magiran.com/p1549999
مهدی جمشیدی راستانی، فرشید قربانی شهنا ، عبدالرحمن بهرامی، سمیه حسینی، (1395). 'ارزیابی عملکرد سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار اکسید آهن (II) در یک واحد آهن سازی'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، صص.43-56. magiran.com/p1549999
Mahdi Jamshidi Rastani, Farshid Ghorbani Shahna , Abdolrahman Bahrami, Somayeh Hosseini, (2016). 'Evaluation of local exhaust ventilation system performance for control of Fe2O3 dust at an iron making unit', Journal of Health and Safety at Work, 6(2), pp.43-56. magiran.com/p1549999
مهدی جمشیدی راستانی؛ فرشید قربانی شهنا ؛ عبدالرحمن بهرامی؛ سمیه حسینی. "ارزیابی عملکرد سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار اکسید آهن (II) در یک واحد آهن سازی". مجله بهداشت و ایمنی کار، 6 ،2 ، 1395، 43-56. magiran.com/p1549999
Mahdi Jamshidi Rastani; Farshid Ghorbani Shahna ; Abdolrahman Bahrami; Somayeh Hosseini. "Evaluation of local exhaust ventilation system performance for control of Fe2O3 dust at an iron making unit", Journal of Health and Safety at Work, 6, 2, 2016, 43-56. magiran.com/p1549999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال