ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابوالفضل ذاکریان، احسان گروسی، زیبا عبدی، احسان بخشی، مهرداد کامرانی، رضا کلانتری، (1395). بررسی تاثیر طراحی محیط کار بر بهره وری کارمندان بانک، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، 35-42. magiran.com/p1550000
Seyed Abolfazl Zakerian, Ehsan Garosi, Ziba Abdi, Ehsan Bakhshi, Mehrdad Kamrani, Reza Kalantari, (2016). Studying the influence of workplace design on productivity of bank clerks, Journal of Health and Safety at Work, 6(2), 35-42. magiran.com/p1550000
سید ابوالفضل ذاکریان، احسان گروسی، زیبا عبدی، احسان بخشی، مهرداد کامرانی، رضا کلانتری، بررسی تاثیر طراحی محیط کار بر بهره وری کارمندان بانک. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1395؛ 6(2): 35-42. magiran.com/p1550000
Seyed Abolfazl Zakerian, Ehsan Garosi, Ziba Abdi, Ehsan Bakhshi, Mehrdad Kamrani, Reza Kalantari, Studying the influence of workplace design on productivity of bank clerks, Journal of Health and Safety at Work, 2016; 6(2): 35-42. magiran.com/p1550000
سید ابوالفضل ذاکریان، احسان گروسی، زیبا عبدی، احسان بخشی، مهرداد کامرانی، رضا کلانتری، "بررسی تاثیر طراحی محیط کار بر بهره وری کارمندان بانک"، مجله بهداشت و ایمنی کار 6، شماره 2 (1395): 35-42. magiran.com/p1550000
Seyed Abolfazl Zakerian, Ehsan Garosi, Ziba Abdi, Ehsan Bakhshi, Mehrdad Kamrani, Reza Kalantari, "Studying the influence of workplace design on productivity of bank clerks", Journal of Health and Safety at Work 6, no.2 (2016): 35-42. magiran.com/p1550000
سید ابوالفضل ذاکریان، احسان گروسی، زیبا عبدی، احسان بخشی، مهرداد کامرانی، رضا کلانتری، (1395). 'بررسی تاثیر طراحی محیط کار بر بهره وری کارمندان بانک'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، صص.35-42. magiran.com/p1550000
Seyed Abolfazl Zakerian, Ehsan Garosi, Ziba Abdi, Ehsan Bakhshi, Mehrdad Kamrani, Reza Kalantari, (2016). 'Studying the influence of workplace design on productivity of bank clerks', Journal of Health and Safety at Work, 6(2), pp.35-42. magiran.com/p1550000
سید ابوالفضل ذاکریان؛ احسان گروسی؛ زیبا عبدی؛ احسان بخشی؛ مهرداد کامرانی؛ رضا کلانتری. "بررسی تاثیر طراحی محیط کار بر بهره وری کارمندان بانک". مجله بهداشت و ایمنی کار، 6 ،2 ، 1395، 35-42. magiran.com/p1550000
Seyed Abolfazl Zakerian; Ehsan Garosi; Ziba Abdi; Ehsan Bakhshi; Mehrdad Kamrani; Reza Kalantari. "Studying the influence of workplace design on productivity of bank clerks", Journal of Health and Safety at Work, 6, 2, 2016, 35-42. magiran.com/p1550000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال