ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم تبریزی، فریده گلبابایی، حمید شیرخانلو، مصطفی جعفری زاوه، کمال اعظم، رسول یاراحمدی، (1395). ارزیابی ظرفیت جذب نانوگرافن و نانو گرافن اکساید برای حذف زایلن از هوا و مقایسه آنها با جاذب استاندارد کربن فعال به منظور معرفی جاذب بهینه، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، 25-34. magiran.com/p1550001
Akram Tabrizi, Farideh Golbabaei , Hamid Shirkhanloo, Mostafa Jafarizaveh, Kamal Azam, Rasoul Yarahmadi, (2016). Evaluation of the adsorption capacity of nano-graphene and nano-graphene oxide for xylene removal from air and their comparison with the standard adsorbent of activated carbon to introduce the optimized one, Journal of Health and Safety at Work, 6(2), 25-34. magiran.com/p1550001
اکرم تبریزی، فریده گلبابایی، حمید شیرخانلو، مصطفی جعفری زاوه، کمال اعظم، رسول یاراحمدی، ارزیابی ظرفیت جذب نانوگرافن و نانو گرافن اکساید برای حذف زایلن از هوا و مقایسه آنها با جاذب استاندارد کربن فعال به منظور معرفی جاذب بهینه. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1395؛ 6(2): 25-34. magiran.com/p1550001
Akram Tabrizi, Farideh Golbabaei , Hamid Shirkhanloo, Mostafa Jafarizaveh, Kamal Azam, Rasoul Yarahmadi, Evaluation of the adsorption capacity of nano-graphene and nano-graphene oxide for xylene removal from air and their comparison with the standard adsorbent of activated carbon to introduce the optimized one, Journal of Health and Safety at Work, 2016; 6(2): 25-34. magiran.com/p1550001
اکرم تبریزی، فریده گلبابایی، حمید شیرخانلو، مصطفی جعفری زاوه، کمال اعظم، رسول یاراحمدی، "ارزیابی ظرفیت جذب نانوگرافن و نانو گرافن اکساید برای حذف زایلن از هوا و مقایسه آنها با جاذب استاندارد کربن فعال به منظور معرفی جاذب بهینه"، مجله بهداشت و ایمنی کار 6، شماره 2 (1395): 25-34. magiran.com/p1550001
Akram Tabrizi, Farideh Golbabaei , Hamid Shirkhanloo, Mostafa Jafarizaveh, Kamal Azam, Rasoul Yarahmadi, "Evaluation of the adsorption capacity of nano-graphene and nano-graphene oxide for xylene removal from air and their comparison with the standard adsorbent of activated carbon to introduce the optimized one", Journal of Health and Safety at Work 6, no.2 (2016): 25-34. magiran.com/p1550001
اکرم تبریزی، فریده گلبابایی، حمید شیرخانلو، مصطفی جعفری زاوه، کمال اعظم، رسول یاراحمدی، (1395). 'ارزیابی ظرفیت جذب نانوگرافن و نانو گرافن اکساید برای حذف زایلن از هوا و مقایسه آنها با جاذب استاندارد کربن فعال به منظور معرفی جاذب بهینه'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، صص.25-34. magiran.com/p1550001
Akram Tabrizi, Farideh Golbabaei , Hamid Shirkhanloo, Mostafa Jafarizaveh, Kamal Azam, Rasoul Yarahmadi, (2016). 'Evaluation of the adsorption capacity of nano-graphene and nano-graphene oxide for xylene removal from air and their comparison with the standard adsorbent of activated carbon to introduce the optimized one', Journal of Health and Safety at Work, 6(2), pp.25-34. magiran.com/p1550001
اکرم تبریزی؛ فریده گلبابایی؛ حمید شیرخانلو؛ مصطفی جعفری زاوه؛ کمال اعظم؛ رسول یاراحمدی. "ارزیابی ظرفیت جذب نانوگرافن و نانو گرافن اکساید برای حذف زایلن از هوا و مقایسه آنها با جاذب استاندارد کربن فعال به منظور معرفی جاذب بهینه". مجله بهداشت و ایمنی کار، 6 ،2 ، 1395، 25-34. magiran.com/p1550001
Akram Tabrizi; Farideh Golbabaei ; Hamid Shirkhanloo; Mostafa Jafarizaveh; Kamal Azam; Rasoul Yarahmadi. "Evaluation of the adsorption capacity of nano-graphene and nano-graphene oxide for xylene removal from air and their comparison with the standard adsorbent of activated carbon to introduce the optimized one", Journal of Health and Safety at Work, 6, 2, 2016, 25-34. magiran.com/p1550001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال