ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد کمایی، سید شمس الدین علیزاده ، عبدالرحمن کشوری، زینب خیرخواه، پریسا مشعشعی، (1395). ارزیابی ریسک و مدل سازی پیامد ناشی از موج انفجار پدیده BLEVE مخزن کروی LPG در یک پالایش گاه، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، 10-24. magiran.com/p1550002
Mohammad Kamaei, Seyed Shams Aldin Alizadeh , Abdolrahman Keshvari, Zeynab Kheyrkhah, Parisa Moshashaei, (2016). Risk assessment and consequence modeling of BLEVE explosion wave phenomenon of LPG spherical tank in a refinery, Journal of Health and Safety at Work, 6(2), 10-24. magiran.com/p1550002
محمد کمایی، سید شمس الدین علیزاده ، عبدالرحمن کشوری، زینب خیرخواه، پریسا مشعشعی، ارزیابی ریسک و مدل سازی پیامد ناشی از موج انفجار پدیده BLEVE مخزن کروی LPG در یک پالایش گاه. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1395؛ 6(2): 10-24. magiran.com/p1550002
Mohammad Kamaei, Seyed Shams Aldin Alizadeh , Abdolrahman Keshvari, Zeynab Kheyrkhah, Parisa Moshashaei, Risk assessment and consequence modeling of BLEVE explosion wave phenomenon of LPG spherical tank in a refinery, Journal of Health and Safety at Work, 2016; 6(2): 10-24. magiran.com/p1550002
محمد کمایی، سید شمس الدین علیزاده ، عبدالرحمن کشوری، زینب خیرخواه، پریسا مشعشعی، "ارزیابی ریسک و مدل سازی پیامد ناشی از موج انفجار پدیده BLEVE مخزن کروی LPG در یک پالایش گاه"، مجله بهداشت و ایمنی کار 6، شماره 2 (1395): 10-24. magiran.com/p1550002
Mohammad Kamaei, Seyed Shams Aldin Alizadeh , Abdolrahman Keshvari, Zeynab Kheyrkhah, Parisa Moshashaei, "Risk assessment and consequence modeling of BLEVE explosion wave phenomenon of LPG spherical tank in a refinery", Journal of Health and Safety at Work 6, no.2 (2016): 10-24. magiran.com/p1550002
محمد کمایی، سید شمس الدین علیزاده ، عبدالرحمن کشوری، زینب خیرخواه، پریسا مشعشعی، (1395). 'ارزیابی ریسک و مدل سازی پیامد ناشی از موج انفجار پدیده BLEVE مخزن کروی LPG در یک پالایش گاه'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، صص.10-24. magiran.com/p1550002
Mohammad Kamaei, Seyed Shams Aldin Alizadeh , Abdolrahman Keshvari, Zeynab Kheyrkhah, Parisa Moshashaei, (2016). 'Risk assessment and consequence modeling of BLEVE explosion wave phenomenon of LPG spherical tank in a refinery', Journal of Health and Safety at Work, 6(2), pp.10-24. magiran.com/p1550002
محمد کمایی؛ سید شمس الدین علیزاده ؛ عبدالرحمن کشوری؛ زینب خیرخواه؛ پریسا مشعشعی. "ارزیابی ریسک و مدل سازی پیامد ناشی از موج انفجار پدیده BLEVE مخزن کروی LPG در یک پالایش گاه". مجله بهداشت و ایمنی کار، 6 ،2 ، 1395، 10-24. magiran.com/p1550002
Mohammad Kamaei; Seyed Shams Aldin Alizadeh ; Abdolrahman Keshvari; Zeynab Kheyrkhah; Parisa Moshashaei. "Risk assessment and consequence modeling of BLEVE explosion wave phenomenon of LPG spherical tank in a refinery", Journal of Health and Safety at Work, 6, 2, 2016, 10-24. magiran.com/p1550002
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال