ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیراسماعیل فروهید، علی منصور خاکی، (1395). مدل سازی پارامتر های سرعت و عرض تایر اتومبیل به منظور پیش بینی کاهش انتشار آلودگی صدای اتومبیل، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، 1-9. magiran.com/p1550003
Amir Esmael Forouhid , Ali Mansour Khaki, (2016). Modeling speed and width parameters of vehicle tires for prediction of the reduction in vehicle noise pollution, Journal of Health and Safety at Work, 6(2), 1-9. magiran.com/p1550003
امیراسماعیل فروهید، علی منصور خاکی، مدل سازی پارامتر های سرعت و عرض تایر اتومبیل به منظور پیش بینی کاهش انتشار آلودگی صدای اتومبیل. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1395؛ 6(2): 1-9. magiran.com/p1550003
Amir Esmael Forouhid , Ali Mansour Khaki, Modeling speed and width parameters of vehicle tires for prediction of the reduction in vehicle noise pollution, Journal of Health and Safety at Work, 2016; 6(2): 1-9. magiran.com/p1550003
امیراسماعیل فروهید، علی منصور خاکی، "مدل سازی پارامتر های سرعت و عرض تایر اتومبیل به منظور پیش بینی کاهش انتشار آلودگی صدای اتومبیل"، مجله بهداشت و ایمنی کار 6، شماره 2 (1395): 1-9. magiran.com/p1550003
Amir Esmael Forouhid , Ali Mansour Khaki, "Modeling speed and width parameters of vehicle tires for prediction of the reduction in vehicle noise pollution", Journal of Health and Safety at Work 6, no.2 (2016): 1-9. magiran.com/p1550003
امیراسماعیل فروهید، علی منصور خاکی، (1395). 'مدل سازی پارامتر های سرعت و عرض تایر اتومبیل به منظور پیش بینی کاهش انتشار آلودگی صدای اتومبیل'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، صص.1-9. magiran.com/p1550003
Amir Esmael Forouhid , Ali Mansour Khaki, (2016). 'Modeling speed and width parameters of vehicle tires for prediction of the reduction in vehicle noise pollution', Journal of Health and Safety at Work, 6(2), pp.1-9. magiran.com/p1550003
امیراسماعیل فروهید؛ علی منصور خاکی. "مدل سازی پارامتر های سرعت و عرض تایر اتومبیل به منظور پیش بینی کاهش انتشار آلودگی صدای اتومبیل". مجله بهداشت و ایمنی کار، 6 ،2 ، 1395، 1-9. magiran.com/p1550003
Amir Esmael Forouhid ; Ali Mansour Khaki. "Modeling speed and width parameters of vehicle tires for prediction of the reduction in vehicle noise pollution", Journal of Health and Safety at Work, 6, 2, 2016, 1-9. magiran.com/p1550003
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال