ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه نخعی مقدم ، مریم حسینی حسن آبادی، (1395). ردیابی ژن متالوبتالاکتاماز blaVIM-1 در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروجینوزا در مشهد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 24(1)، 74-82. magiran.com/p1550853
M. Nakhaei Moghaddam , M. Hosseini Hasanabady, (2016). Detection of Metallo-beta-lactamase blaVIM-1 Gene in Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa in Mashhad, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 24(1), 74-82. magiran.com/p1550853
محبوبه نخعی مقدم ، مریم حسینی حسن آبادی، ردیابی ژن متالوبتالاکتاماز blaVIM-1 در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروجینوزا در مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1395؛ 24(1): 74-82. magiran.com/p1550853
M. Nakhaei Moghaddam , M. Hosseini Hasanabady, Detection of Metallo-beta-lactamase blaVIM-1 Gene in Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa in Mashhad, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2016; 24(1): 74-82. magiran.com/p1550853
محبوبه نخعی مقدم ، مریم حسینی حسن آبادی، "ردیابی ژن متالوبتالاکتاماز blaVIM-1 در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروجینوزا در مشهد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 24، شماره 1 (1395): 74-82. magiran.com/p1550853
M. Nakhaei Moghaddam , M. Hosseini Hasanabady, "Detection of Metallo-beta-lactamase blaVIM-1 Gene in Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa in Mashhad", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 24, no.1 (2016): 74-82. magiran.com/p1550853
محبوبه نخعی مقدم ، مریم حسینی حسن آبادی، (1395). 'ردیابی ژن متالوبتالاکتاماز blaVIM-1 در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروجینوزا در مشهد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 24(1)، صص.74-82. magiran.com/p1550853
M. Nakhaei Moghaddam , M. Hosseini Hasanabady, (2016). 'Detection of Metallo-beta-lactamase blaVIM-1 Gene in Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa in Mashhad', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 24(1), pp.74-82. magiran.com/p1550853
محبوبه نخعی مقدم ؛ مریم حسینی حسن آبادی. "ردیابی ژن متالوبتالاکتاماز blaVIM-1 در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروجینوزا در مشهد". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 24 ،1 ، 1395، 74-82. magiran.com/p1550853
M. Nakhaei Moghaddam ; M. Hosseini Hasanabady. "Detection of Metallo-beta-lactamase blaVIM-1 Gene in Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa in Mashhad", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 24, 1, 2016, 74-82. magiran.com/p1550853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال