ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی صالحی ، علی فقیه حبیبی، (1394). دیدگاه های مختلف تفسیری درباره حیات برزخی، نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، 58، 165-177. magiran.com/p1551074
Abbasali Salehi, Ali Faqih Habibi, (2016). Various Exegetical Views Regarding the Purgatory Life, Journal of Quran and Hadith Historical Studies, 58, 165-177. magiran.com/p1551074
عباسعلی صالحی ، علی فقیه حبیبی، دیدگاه های مختلف تفسیری درباره حیات برزخی. نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، 1394؛ 58: 165-177. magiran.com/p1551074
Abbasali Salehi, Ali Faqih Habibi, Various Exegetical Views Regarding the Purgatory Life, Journal of Quran and Hadith Historical Studies, 2016; 58: 165-177. magiran.com/p1551074
عباسعلی صالحی ، علی فقیه حبیبی، "دیدگاه های مختلف تفسیری درباره حیات برزخی"، نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث ،58 (1394): 165-177. magiran.com/p1551074
Abbasali Salehi, Ali Faqih Habibi, "Various Exegetical Views Regarding the Purgatory Life", Journal of Quran and Hadith Historical Studies no. 58 (2016): 165-177. magiran.com/p1551074
عباسعلی صالحی ، علی فقیه حبیبی، (1394). 'دیدگاه های مختلف تفسیری درباره حیات برزخی'، نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، 58، صص.165-177. magiran.com/p1551074
Abbasali Salehi, Ali Faqih Habibi, (2016). 'Various Exegetical Views Regarding the Purgatory Life', Journal of Quran and Hadith Historical Studies, 58, pp.165-177. magiran.com/p1551074
عباسعلی صالحی ؛ علی فقیه حبیبی. "دیدگاه های مختلف تفسیری درباره حیات برزخی". نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، 58 ، 1394، 165-177. magiran.com/p1551074
Abbasali Salehi; Ali Faqih Habibi. "Various Exegetical Views Regarding the Purgatory Life", Journal of Quran and Hadith Historical Studies, 58, 2016, 165-177. magiran.com/p1551074
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال