ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یونس نادمی ، علی اصغر سالم، (1395). بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 24(77)، 139-162. magiran.com/p1551091
U. Nademi, Aa Salem, (2016). An investigation of the hypothesis of weak form of efficiency in two regimes of high & poor volatility in Tehran stock exchange, Journal of Economic Research and Policies, 24(77), 139-162. magiran.com/p1551091
یونس نادمی ، علی اصغر سالم، بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 1395؛ 24(77): 139-162. magiran.com/p1551091
U. Nademi, Aa Salem, An investigation of the hypothesis of weak form of efficiency in two regimes of high & poor volatility in Tehran stock exchange, Journal of Economic Research and Policies, 2016; 24(77): 139-162. magiran.com/p1551091
یونس نادمی ، علی اصغر سالم، "بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 24، شماره 77 (1395): 139-162. magiran.com/p1551091
U. Nademi, Aa Salem, "An investigation of the hypothesis of weak form of efficiency in two regimes of high & poor volatility in Tehran stock exchange", Journal of Economic Research and Policies 24, no.77 (2016): 139-162. magiran.com/p1551091
یونس نادمی ، علی اصغر سالم، (1395). 'بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران'، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 24(77)، صص.139-162. magiran.com/p1551091
U. Nademi, Aa Salem, (2016). 'An investigation of the hypothesis of weak form of efficiency in two regimes of high & poor volatility in Tehran stock exchange', Journal of Economic Research and Policies, 24(77), pp.139-162. magiran.com/p1551091
یونس نادمی ؛ علی اصغر سالم. "بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 24 ،77 ، 1395، 139-162. magiran.com/p1551091
U. Nademi; Aa Salem. "An investigation of the hypothesis of weak form of efficiency in two regimes of high & poor volatility in Tehran stock exchange", Journal of Economic Research and Policies, 24, 77, 2016, 139-162. magiran.com/p1551091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال