ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر کرامت الله زیاری، مصطفی صفایی رینه، محمود آروین، (1395). ارزیابی توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی و ارائه الگوی توزیع بهینه مورد شناسی: استان خوزستان، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 6(19)، 71-90. magiran.com/p1551759
Dr. Keramatollah Ziyari, Mostafa Safaiee Rine, Mahmoud Arvin, (2016). Assessment of the Spatial Distribution of Health- Treatment Services and Providing Optimized Distribution Pattern Case Study: Khuzestan Province, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 6(19), 71-90. magiran.com/p1551759
دکتر کرامت الله زیاری، مصطفی صفایی رینه، محمود آروین، ارزیابی توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی و ارائه الگوی توزیع بهینه مورد شناسی: استان خوزستان. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 1395؛ 6(19): 71-90. magiran.com/p1551759
Dr. Keramatollah Ziyari, Mostafa Safaiee Rine, Mahmoud Arvin, Assessment of the Spatial Distribution of Health- Treatment Services and Providing Optimized Distribution Pattern Case Study: Khuzestan Province, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 2016; 6(19): 71-90. magiran.com/p1551759
دکتر کرامت الله زیاری، مصطفی صفایی رینه، محمود آروین، "ارزیابی توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی و ارائه الگوی توزیع بهینه مورد شناسی: استان خوزستان"، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 6، شماره 19 (1395): 71-90. magiran.com/p1551759
Dr. Keramatollah Ziyari, Mostafa Safaiee Rine, Mahmoud Arvin, "Assessment of the Spatial Distribution of Health- Treatment Services and Providing Optimized Distribution Pattern Case Study: Khuzestan Province", Geography and Territorial Spatial Arrangement 6, no.19 (2016): 71-90. magiran.com/p1551759
دکتر کرامت الله زیاری، مصطفی صفایی رینه، محمود آروین، (1395). 'ارزیابی توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی و ارائه الگوی توزیع بهینه مورد شناسی: استان خوزستان'، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 6(19)، صص.71-90. magiran.com/p1551759
Dr. Keramatollah Ziyari, Mostafa Safaiee Rine, Mahmoud Arvin, (2016). 'Assessment of the Spatial Distribution of Health- Treatment Services and Providing Optimized Distribution Pattern Case Study: Khuzestan Province', Geography and Territorial Spatial Arrangement, 6(19), pp.71-90. magiran.com/p1551759
دکتر کرامت الله زیاری؛ مصطفی صفایی رینه؛ محمود آروین. "ارزیابی توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی و ارائه الگوی توزیع بهینه مورد شناسی: استان خوزستان". فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 6 ،19 ، 1395، 71-90. magiran.com/p1551759
Dr. Keramatollah Ziyari; Mostafa Safaiee Rine; Mahmoud Arvin. "Assessment of the Spatial Distribution of Health- Treatment Services and Providing Optimized Distribution Pattern Case Study: Khuzestan Province", Geography and Territorial Spatial Arrangement, 6, 19, 2016, 71-90. magiran.com/p1551759
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال