ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر کیانی، وحید پاسبان عیسی لو ، احد بدلی، رضا کانونی، (1395). کاربرد سیستم استنتاج فازی در زمینه سنجش توسعه انسانی مورد شناسی: شهرستان پارس آباد، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 6(19)، 1-16. magiran.com/p1551764
Dr. Akbar Kiani, Ahad Badali, Vahid Pasban Issalu, Reza Kanooni, (2016). Application of Fuzzy Inference System in Measurement of Human Development, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 6(19), 1-16. magiran.com/p1551764
اکبر کیانی، وحید پاسبان عیسی لو ، احد بدلی، رضا کانونی، کاربرد سیستم استنتاج فازی در زمینه سنجش توسعه انسانی مورد شناسی: شهرستان پارس آباد. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 1395؛ 6(19): 1-16. magiran.com/p1551764
Dr. Akbar Kiani, Ahad Badali, Vahid Pasban Issalu, Reza Kanooni, Application of Fuzzy Inference System in Measurement of Human Development, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 2016; 6(19): 1-16. magiran.com/p1551764
اکبر کیانی، وحید پاسبان عیسی لو ، احد بدلی، رضا کانونی، "کاربرد سیستم استنتاج فازی در زمینه سنجش توسعه انسانی مورد شناسی: شهرستان پارس آباد"، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 6، شماره 19 (1395): 1-16. magiran.com/p1551764
Dr. Akbar Kiani, Ahad Badali, Vahid Pasban Issalu, Reza Kanooni, "Application of Fuzzy Inference System in Measurement of Human Development", Geography and Territorial Spatial Arrangement 6, no.19 (2016): 1-16. magiran.com/p1551764
اکبر کیانی، وحید پاسبان عیسی لو ، احد بدلی، رضا کانونی، (1395). 'کاربرد سیستم استنتاج فازی در زمینه سنجش توسعه انسانی مورد شناسی: شهرستان پارس آباد'، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 6(19)، صص.1-16. magiran.com/p1551764
Dr. Akbar Kiani, Ahad Badali, Vahid Pasban Issalu, Reza Kanooni, (2016). 'Application of Fuzzy Inference System in Measurement of Human Development', Geography and Territorial Spatial Arrangement, 6(19), pp.1-16. magiran.com/p1551764
اکبر کیانی؛ وحید پاسبان عیسی لو ؛ احد بدلی؛ رضا کانونی. "کاربرد سیستم استنتاج فازی در زمینه سنجش توسعه انسانی مورد شناسی: شهرستان پارس آباد". فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 6 ،19 ، 1395، 1-16. magiran.com/p1551764
Dr. Akbar Kiani; Ahad Badali; Vahid Pasban Issalu; Reza Kanooni. "Application of Fuzzy Inference System in Measurement of Human Development", Geography and Territorial Spatial Arrangement, 6, 19, 2016, 1-16. magiran.com/p1551764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال