ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یدالله رمضانی، سید غلامعباس موسوی، لیلا گلفام، زهرا مهدوی راد، سید مهدی تخت فیروزه، (1395). بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1393، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 9(1)، 37-44. magiran.com/p1552413
Yadollah Ramezani, Gholam Abbas Moosavi, Leila Golfam, Zahra Mahdavirad, Mahdi Takhtfiroozeh, (2016). Investigating the Awareness of Female Students of Kashan University of Medical Sciences about Risk Factors of Breast Cancer in 2014, Iranian Journal of Breast Diseases, 9(1), 37-44. magiran.com/p1552413
یدالله رمضانی، سید غلامعباس موسوی، لیلا گلفام، زهرا مهدوی راد، سید مهدی تخت فیروزه، بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1393. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 1395؛ 9(1): 37-44. magiran.com/p1552413
Yadollah Ramezani, Gholam Abbas Moosavi, Leila Golfam, Zahra Mahdavirad, Mahdi Takhtfiroozeh, Investigating the Awareness of Female Students of Kashan University of Medical Sciences about Risk Factors of Breast Cancer in 2014, Iranian Journal of Breast Diseases, 2016; 9(1): 37-44. magiran.com/p1552413
یدالله رمضانی، سید غلامعباس موسوی، لیلا گلفام، زهرا مهدوی راد، سید مهدی تخت فیروزه، "بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1393"، فصلنامه بیماری های پستان ایران 9، شماره 1 (1395): 37-44. magiran.com/p1552413
Yadollah Ramezani, Gholam Abbas Moosavi, Leila Golfam, Zahra Mahdavirad, Mahdi Takhtfiroozeh, "Investigating the Awareness of Female Students of Kashan University of Medical Sciences about Risk Factors of Breast Cancer in 2014", Iranian Journal of Breast Diseases 9, no.1 (2016): 37-44. magiran.com/p1552413
یدالله رمضانی، سید غلامعباس موسوی، لیلا گلفام، زهرا مهدوی راد، سید مهدی تخت فیروزه، (1395). 'بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1393'، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 9(1)، صص.37-44. magiran.com/p1552413
Yadollah Ramezani, Gholam Abbas Moosavi, Leila Golfam, Zahra Mahdavirad, Mahdi Takhtfiroozeh, (2016). 'Investigating the Awareness of Female Students of Kashan University of Medical Sciences about Risk Factors of Breast Cancer in 2014', Iranian Journal of Breast Diseases, 9(1), pp.37-44. magiran.com/p1552413
یدالله رمضانی؛ سید غلامعباس موسوی؛ لیلا گلفام؛ زهرا مهدوی راد؛ سید مهدی تخت فیروزه. "بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1393". فصلنامه بیماری های پستان ایران، 9 ،1 ، 1395، 37-44. magiran.com/p1552413
Yadollah Ramezani; Gholam Abbas Moosavi; Leila Golfam; Zahra Mahdavirad; Mahdi Takhtfiroozeh. "Investigating the Awareness of Female Students of Kashan University of Medical Sciences about Risk Factors of Breast Cancer in 2014", Iranian Journal of Breast Diseases, 9, 1, 2016, 37-44. magiran.com/p1552413
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال