ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین حسینی، محسن رسولی، رضا داورنیا، محسن بابایی گرمخانی، (1395). تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 24(2)، 8. magiran.com/p1552584
Hosseini A., Rasouli M., Davarniya R., (2016). The Effect of Group Training Based on Practical Application of Intimate Relationship Skills Program on Marital Relationships Quality, Ilam University of Medical Science, 24(2), 8. magiran.com/p1552584
امین حسینی، محسن رسولی، رضا داورنیا، محسن بابایی گرمخانی، تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1395؛ 24(2): 8. magiran.com/p1552584
Hosseini A., Rasouli M., Davarniya R., The Effect of Group Training Based on Practical Application of Intimate Relationship Skills Program on Marital Relationships Quality, Ilam University of Medical Science, 2016; 24(2): 8. magiran.com/p1552584
امین حسینی، محسن رسولی، رضا داورنیا، محسن بابایی گرمخانی، "تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 24، شماره 2 (1395): 8. magiran.com/p1552584
Hosseini A., Rasouli M., Davarniya R., "The Effect of Group Training Based on Practical Application of Intimate Relationship Skills Program on Marital Relationships Quality", Ilam University of Medical Science 24, no.2 (2016): 8. magiran.com/p1552584
امین حسینی، محسن رسولی، رضا داورنیا، محسن بابایی گرمخانی، (1395). 'تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 24(2)، صص.8. magiran.com/p1552584
Hosseini A., Rasouli M., Davarniya R., (2016). 'The Effect of Group Training Based on Practical Application of Intimate Relationship Skills Program on Marital Relationships Quality', Ilam University of Medical Science, 24(2), pp.8. magiran.com/p1552584
امین حسینی؛ محسن رسولی؛ رضا داورنیا؛ محسن بابایی گرمخانی. "تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 24 ،2 ، 1395، 8. magiran.com/p1552584
Hosseini A.; Rasouli M.; Davarniya R.. "The Effect of Group Training Based on Practical Application of Intimate Relationship Skills Program on Marital Relationships Quality", Ilam University of Medical Science, 24, 2, 2016, 8. magiran.com/p1552584
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال