ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین اسماعیلی، محمود بلورچی، سمیرا کلباسی، مونا حامدی، (1395). بررسی میزان حضور پادتن علیه کلامیدیا آبورتوس در تعدادی از گاوهای سقط کرده برخی از گاوداری های اطراف تهران- ایران، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 10(1)، 55. magiran.com/p1552845
H. Esmaeili, M. Bolurchi, S. Kalbasi, M. Hamedi, (2016). Anti Chlamydia abortus antibodies in aborted cattle in some farms around Tehran, Iran, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 10(1), 55. magiran.com/p1552845
حسین اسماعیلی، محمود بلورچی، سمیرا کلباسی، مونا حامدی، بررسی میزان حضور پادتن علیه کلامیدیا آبورتوس در تعدادی از گاوهای سقط کرده برخی از گاوداری های اطراف تهران- ایران. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1395؛ 10(1): 55. magiran.com/p1552845
H. Esmaeili, M. Bolurchi, S. Kalbasi, M. Hamedi, Anti Chlamydia abortus antibodies in aborted cattle in some farms around Tehran, Iran, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2016; 10(1): 55. magiran.com/p1552845
حسین اسماعیلی، محمود بلورچی، سمیرا کلباسی، مونا حامدی، "بررسی میزان حضور پادتن علیه کلامیدیا آبورتوس در تعدادی از گاوهای سقط کرده برخی از گاوداری های اطراف تهران- ایران"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 10، شماره 1 (1395): 55. magiran.com/p1552845
H. Esmaeili, M. Bolurchi, S. Kalbasi, M. Hamedi, "Anti Chlamydia abortus antibodies in aborted cattle in some farms around Tehran, Iran", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 10, no.1 (2016): 55. magiran.com/p1552845
حسین اسماعیلی، محمود بلورچی، سمیرا کلباسی، مونا حامدی، (1395). 'بررسی میزان حضور پادتن علیه کلامیدیا آبورتوس در تعدادی از گاوهای سقط کرده برخی از گاوداری های اطراف تهران- ایران'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 10(1)، صص.55. magiran.com/p1552845
H. Esmaeili, M. Bolurchi, S. Kalbasi, M. Hamedi, (2016). 'Anti Chlamydia abortus antibodies in aborted cattle in some farms around Tehran, Iran', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 10(1), pp.55. magiran.com/p1552845
حسین اسماعیلی؛ محمود بلورچی؛ سمیرا کلباسی؛ مونا حامدی. "بررسی میزان حضور پادتن علیه کلامیدیا آبورتوس در تعدادی از گاوهای سقط کرده برخی از گاوداری های اطراف تهران- ایران". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 10 ،1 ، 1395، 55. magiran.com/p1552845
H. Esmaeili; M. Bolurchi; S. Kalbasi; M. Hamedi. "Anti Chlamydia abortus antibodies in aborted cattle in some farms around Tehran, Iran", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 10, 1, 2016, 55. magiran.com/p1552845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال