ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی کدیور، حسین حسن پور، پژمان میرشکرایی، فروتن صالحی نژاد، آزیتا افضلی، حسن نظری، (1395). اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول های سرتولی گوسفند، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 10(1)، 47. magiran.com/p1552848
A. Kadivar, H. Hasanpur, P. Mirshekaraei, F. Salehinejad, A. Afzali, H. Nazari, (2016). Effect of heat stress on nitric oxide production and gene expression of two nitric oxide synthase enzymes in the ovine sertoli cells, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 10(1), 47. magiran.com/p1552848
علی کدیور، حسین حسن پور، پژمان میرشکرایی، فروتن صالحی نژاد، آزیتا افضلی، حسن نظری، اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول های سرتولی گوسفند. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1395؛ 10(1): 47. magiran.com/p1552848
A. Kadivar, H. Hasanpur, P. Mirshekaraei, F. Salehinejad, A. Afzali, H. Nazari, Effect of heat stress on nitric oxide production and gene expression of two nitric oxide synthase enzymes in the ovine sertoli cells, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2016; 10(1): 47. magiran.com/p1552848
علی کدیور، حسین حسن پور، پژمان میرشکرایی، فروتن صالحی نژاد، آزیتا افضلی، حسن نظری، "اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول های سرتولی گوسفند"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 10، شماره 1 (1395): 47. magiran.com/p1552848
A. Kadivar, H. Hasanpur, P. Mirshekaraei, F. Salehinejad, A. Afzali, H. Nazari, "Effect of heat stress on nitric oxide production and gene expression of two nitric oxide synthase enzymes in the ovine sertoli cells", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 10, no.1 (2016): 47. magiran.com/p1552848
علی کدیور، حسین حسن پور، پژمان میرشکرایی، فروتن صالحی نژاد، آزیتا افضلی، حسن نظری، (1395). 'اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول های سرتولی گوسفند'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 10(1)، صص.47. magiran.com/p1552848
A. Kadivar, H. Hasanpur, P. Mirshekaraei, F. Salehinejad, A. Afzali, H. Nazari, (2016). 'Effect of heat stress on nitric oxide production and gene expression of two nitric oxide synthase enzymes in the ovine sertoli cells', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 10(1), pp.47. magiran.com/p1552848
علی کدیور؛ حسین حسن پور؛ پژمان میرشکرایی؛ فروتن صالحی نژاد؛ آزیتا افضلی؛ حسن نظری. "اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول های سرتولی گوسفند". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 10 ،1 ، 1395، 47. magiran.com/p1552848
A. Kadivar; H. Hasanpur; P. Mirshekaraei; F. Salehinejad; A. Afzali; H. Nazari. "Effect of heat stress on nitric oxide production and gene expression of two nitric oxide synthase enzymes in the ovine sertoli cells", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 10, 1, 2016, 47. magiran.com/p1552848
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال