ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن نظری، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، علی کدیور، محمد مهدی نادری، ابراهیم احمدی، (1395). بررسی تاثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین های گاوی شبیه سازی شده عاری از زوناپلوسیدا، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 10(1)، 11. magiran.com/p1552852
H. Nazari, A. Shirazi, N. Shamsesfandabadi, A. Kadivar, Mm Naderi, E. Ahmadi, (2016). Evaluation of the effect of Myoinositol-Sodium citrate and serum on developmental competency of zona-free bovine cloned embryos, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 10(1), 11. magiran.com/p1552852
حسن نظری، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، علی کدیور، محمد مهدی نادری، ابراهیم احمدی، بررسی تاثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین های گاوی شبیه سازی شده عاری از زوناپلوسیدا. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1395؛ 10(1): 11. magiran.com/p1552852
H. Nazari, A. Shirazi, N. Shamsesfandabadi, A. Kadivar, Mm Naderi, E. Ahmadi, Evaluation of the effect of Myoinositol-Sodium citrate and serum on developmental competency of zona-free bovine cloned embryos, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2016; 10(1): 11. magiran.com/p1552852
حسن نظری، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، علی کدیور، محمد مهدی نادری، ابراهیم احمدی، "بررسی تاثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین های گاوی شبیه سازی شده عاری از زوناپلوسیدا"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 10، شماره 1 (1395): 11. magiran.com/p1552852
H. Nazari, A. Shirazi, N. Shamsesfandabadi, A. Kadivar, Mm Naderi, E. Ahmadi, "Evaluation of the effect of Myoinositol-Sodium citrate and serum on developmental competency of zona-free bovine cloned embryos", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 10, no.1 (2016): 11. magiran.com/p1552852
حسن نظری، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، علی کدیور، محمد مهدی نادری، ابراهیم احمدی، (1395). 'بررسی تاثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین های گاوی شبیه سازی شده عاری از زوناپلوسیدا'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 10(1)، صص.11. magiran.com/p1552852
H. Nazari, A. Shirazi, N. Shamsesfandabadi, A. Kadivar, Mm Naderi, E. Ahmadi, (2016). 'Evaluation of the effect of Myoinositol-Sodium citrate and serum on developmental competency of zona-free bovine cloned embryos', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 10(1), pp.11. magiran.com/p1552852
حسن نظری؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ علی کدیور؛ محمد مهدی نادری؛ ابراهیم احمدی. "بررسی تاثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین های گاوی شبیه سازی شده عاری از زوناپلوسیدا". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 10 ،1 ، 1395، 11. magiran.com/p1552852
H. Nazari; A. Shirazi; N. Shamsesfandabadi; A. Kadivar; Mm Naderi; E. Ahmadi. "Evaluation of the effect of Myoinositol-Sodium citrate and serum on developmental competency of zona-free bovine cloned embryos", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 10, 1, 2016, 11. magiran.com/p1552852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال